Prihlášky na štúdium misijnej práce v Nitre až do 30. apríla

V Nitre sa pripravujú na svoje povolanie budúci misijní pracovníci. Už tretí rok na Univerzite Konštantína Filozofa totiž funguje akreditované vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe misijná práca. Jej absolventi budú mať uplatnenie nie iba v zahraničných misiách, ale aj na Slovensku, a to predovšetkým v rámci charitatívnych, cirkevných a sociálnych inštitúcií. Študijný program zastrešuje Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte UKF v spolupráci s Rímskokatolíckym biskupstvom v Nitre.

Študenti misijnej práce sa už teraz zúčastňujú na niektorých aktivitách, ktoré súvisia s ich budúcou profesiou, napríklad vo vianočnom projekte Dobrá novina, zaujímajú sa o prácu v diecéznych charitatívnych zariadeniach. Majú ambíciu napĺňať pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku v oblasti pomoci núdznym.

Prihlášky na štúdium je možné posielať do 30. apríla 2014.

Členovia Katedry náboženských štúdií