Pripomenuli sme si svetový deň chudobných aj prejavom kresťanskej lásky k tým najchudobnejším

Svetový deň chudobných, ktorý sa slávi vždy na 33. nedeľu cezročného obdobia, ustanovil pápež František v závere Roka milosrdenstva v roku 2016, aby kresťanské spoločenstvá po celom svete mohli ešte viac vyjadriť solidaritu a Kristovu lásku núdznym. Svätý Otec už v júni tohto roka zverejnil osobitné posolstvo, ktoré napísal pri príležitosti tohto dňa. Jeho témou je výzva z Knihy Sirachovcovej: „Podaj svoju ruku chudobnému“ (Sir 7,36), ktorá zapadá aj do aktuálnej dramatickej situácie okolo pandémie COVIDu-19. V posolstve pápež František vyzýva k zodpovednosti a osobnému angažovaniu sa každého, kto si uvedomuje, že máme spoločný osud. Povzbudzuje k tomu, aby sme na seba vzali bremená tých najslabších, ako pripomína sv. Pavol: „Navzájom si slúžte v láske! Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!ʻ […] Neste si vzájomne bremená“ (Gal 5,13-14; 6,2). Apoštol učí, že sloboda, ktorá nám bola darovaná skrze smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, robí každého z nás zodpovedným za to, aby sme slúžili druhým, predovšetkým tým najslabším. Nejde o fakultatívnu možnosť, ale o podmienku autentickosti viery, ktorú vyznávame.“

V duchu týchto pápežových slov v nedeľu 15. novembra 2020, kedy celá Cirkev slávila v poradí už 4. svetový deň chudobných, aj v Nitrianskej diecéze prejavili kresťanskú lásku a službu na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi najmä prostredníctvom Diecéznej charity a farských charít.  V Nitre aj tým, ktorí sú z chudobných azda najchudobnejší – ľuďom bez domova.  Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v sprievode riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta už v ranných hodinách navštívil Dom charity sv. Rafaela, a jeho klientov obdaril balíčkami s jedlom, ale aj ľudským príhovorom a po spoločnej modlitbe aj udelením požehnania. V rozhovore s klientami sa zaujímal o ich aktuálne podmienky  života, povzbudil ich k viere a modlitbe, a uistil ich o pripravenosti Diecéznej charity pomáhať im aj naďalej pri znášaní ich neľahkých životných podmienok. Dnešnú pozornosť Cirkvi voči tým najbiednejším v sídle  Nitrianskej diecézy zavŕšili dobrovoľníci nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko, ktorý napoludnie priviezli a naservírovali  klientom Domu charity sv. Rafaela teplý guláš, domáce koláče a sladkosti, aby tiež aspoň takýmto spôsobom prejavili kresťanskú lásku k nim ako k blížnym a dali najavo, že vidia za každým klientom bez domova s ťažkým osudom v prvom rade človeka, ako súčasť Božieho stvorenia. Vďaka spolupráci Nitrianskeho biskupstva, Kňazského seminára sv. Gorazda, Diecéznej charity, Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko a príležitostne aj reštaurácie Artin v Nitre majú klienti v tomto zariadení teplé jedlo nielen na 33. nedeľu, kedy Cirkev slávi svetový deň chudoby, ale aj po celý rok.