Púť ku cti Matke Božej do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

Rímskokatolícky farskú úrad v Nadliciach pozýva ctiteľov Panny Márie Božej Matky na púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 4. augusta 2019. Súčasťou programu bude modlitba posvätného ruženca a slávnostná svätá omša o 10,30 hod, ktorú bude celebrovať vdp. Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Počas sv. omše bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.