Púť ku cti Matky Božej do Rajčian na Mechovičku – pozvánka

Rímskokatolícky farskú úrad v Nadliciach pozýva ctiteľov Panny Márie Božej Matky na púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 15. septembra 2019. Súčasťou programu bude pobožnosť krížovej cesty a slávnostná svätá omša o 10,30 hod, ktorú bude celebrovať vdp. ThDr. Martin Bošanský, archivár Biskupského úradu v Nitre a farár farnosti Nitra – Chrenová. Počas sv. omše bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.