Púť v Topoľčanoch s požehnaním obnoveného organu v Mariánskej svätyni

V Topoľčanoch sa v dňoch 5. – 8. septembra 2019 uskutočnila tradičná Mariánska púť. Súčasťou pestrého duchovného programu púte boli liturgické slávenia sv. omší, adorácie, spoločné modlitby posv. Ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu, litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, pobožnosť krížovej cesty pri cintoríne, vysluhovanie sviatosti pomazania chorých, modlitby za nové kňazské povolania a za rodiny Slovenska, Mariánske večeradlo, či obnovená tradícia sviečkového sprievodu so sochou Panny Márie po Námestí M.R. Štefánika, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo pútnikov. Sv. omše celebrovali kňazi – rodáci z Topoľčian, miestny dekan a farár Mons. Dušan Argaláš, farár farnosti sv. Gorazda P. Robert Tomasz Kurowidzki, OSPPE, emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Jozef Jarab, vdp. Peter J.P. Bako, P. Frank Vandegehuchte, MSC, P. Vladislav Bednár, Vdp. Ján Dorotčin, Mons. Milan Kavor a vdp. Jozef Hlavina.
Púť vyvrcholila v nedeľu 8. septembra 2019 pred Lurdskou jaskyňou slávnostnou sv. omšou, ktorú spolu s prítomnými kňazmi celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák za hojnej účasti pútnikov z Topoľčian i blízkeho okolia. V jej úvode Mons. Judák požehnal obnovený vzácny 100-ročný organ miestneho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, aby aj v ďalších rokoch povznášal liturgiu v tomto chráme. Mons. Argaláš poďakoval za odbornú prácu organárovi, ale aj dobrodincom za ich finančnú podporu náročnej generálnej opravy organa. Mons. Judák počas sv. omše vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných veriacich na význam rodiny a zvlášť matky v rodine, ktorej úlohe venoval mimoriadnu pozornosť, podobne ako Panne Márii Božej Matke. Súčasne sa kriticky vyjadril k aktuálnym postojom v dnešnej spoločnosti, ktoré rodinu, materstvo, či úlohu ženy – matky rôznymi spôsobmi znevažujú. Ako okrem iného veriacim povedal: „Nedajme sa zmýliť, rodina patrí k najcennejším darom ľudstva, nemá z hľadiska spoločenského poznania žiadnu alternatívu. Rodina ktorú tvorí otec matka a deti nie je ničím a nikým nahraditeľná. Rodina je cesta, ktorú si vybral Boh pre uskutočnenie vykúpenia ľudského pokolenia“, uzavrel svoje zamyslenie Mons. Judák. Tohtoročná Mariánska púť v Topoľčanoch priniesla zúčastneným pútnikom množstvo duchovných zážitkov a v tomto roku už naviac aj to, že na základe duchovných zväzkov Mariánskej svätyne – Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme mohli počas púte pri návšteve topoľčianskeho farského chrámu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.