Rok milosrdenstva aj vo väznici v Nitre

Brány Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre ženy v Nitre – Chrenovej na Štedrý deň 24. decembra 2015 opäť prekročili dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko a už tradične navštívili a obdarovali odsúdené ženy vo výkone trestu odňatia slobody. Takmer 200 žien sa najskôr zúčastnilo na Vianočnej  svätej omši celebrovanej riaditeľom kancelárie Biskupského úradu v Nitre ThDr. Martinom Michalíčkom a miestnym väzenským kaplánom Petrom Hasarom. Liturgickú slávnosť obohatili rehoľné sestry Misijnej kongregácie Ducha Svätého z Nitry Ivánky a spevácky zbor odsúdených žien, ktoré si pripravili aj úvodný spoločný program v podobe spevu kolied.  Riaditeľ biskupského úradu vo svojom príhovore upriamil pozornosť odsúdených žien na posolstvo Vianoc, aktuálne vyhlásený Rok milosrdenstva a zvláštnu skutočnosť, že dvere do každej cely vo väznici sa stali bránami milosrdenstva. Odsúdené pozdravil aj v mene diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka a v spomienkach sa vrátil k nedávno zosnulému emeritnému trnavskému pomocnému biskupovi Mons. Dominikovi Tóthovi, ktorý na Vianoce pravidelne navštevoval odsúdené ženy.  V závere slávnosti pozdravil odsúdené ženy aj prítomný viceprimátor mesta Nitra Ján Vančo s myšlienkami, ktoré venoval mestu Nitra ako domovu pre rôzne kategórie, odsúdené ženy nevynímajúc a poprial im skorý návrat do svojich domovov. Po pozdrave od hovorcu Maltézskej pomoci Slovensko Tibora Ujlackého a vysvetlení skutku milosrdenstva, ktorým je aj návšteva odsúdených vo väzení, pri odchode na svoju celu každá z prítomných odsúdených žien dostala vianočné oblátky a vianočné zamyslenie. Hostia im priali milostiplné prežívanie Vianoc, ale aj skorý návrat na slobodu, čo mnohé z odsúdených prijímali so slzami v očiach. Každoročná vianočná aktivita Maltézskej pomoci za múrmi ženskej väznice v spolupráci s Ordinariátom OS a OZ SR je prejavom nádeje, že aj malá pozornosť odsúdeným ženám na Štedrý deň môže byť základom pre ich nápravu a uvedomenie si skutočnosti, že aj keď ich spoločnosť pre ich kriminálne chovanie odsudzuje, Božie milosrdenstvo a Božia láska je pre nich stále aktuálna a stále majú šancu začať život odznova a konať dobro. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci obdarovali aj službukonajúcich príslušníkov ZVJS, aby si uctili ich zodpovednú službu za múrmi väznice mimo domova od svojich rodín.

ThDr. Tibor Ujlacký,PhD., hovorca Maltézska pomoc Slovensko

v_1 v_2 v_3