Sestry Vincentky si v Nitre na najvyššej úrovni pripomenuli 100. výročie založenia slovenskej provincie

100. výročie založenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si rehoľné sestry Vincentky dodatočne a opätovne pripomenuli vo svojom provinciálnom dome v Nitre na najvyššej úrovni v dňoch 13.-14. mája 2022. Súčasťou dvojdňového programu osláv za osobnej účasti generálnej matky, Sr. Françoise Petit, provinciálneho direktora P. Jozefa Mroceka, CM, ako aj sestier z celého Slovenska boli spoločné modlitby, videoprojekcie zo života provincie, agapé, prezentácia knihy „V ruke Prozreteľnosti“, divadelné predstavenie, adorácia, animovaný ruženec a Eucharistické požehnanie. Akýmsi vrcholným bodom programu bola slávnostná sv. omša ku cti Panny Márii Fatimskej 13. mája 2022, ktorú v podvečerných hodinách v kaplnke provinciálneho domu v Nitre na Šindolke celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom, viacerými kňazmi, diakonmi a bratmi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Mons. Judák vo svojom príhovore priblížil históriu slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky od jej začiatkov, cez jej rozvoj aj utrpenie sestier počas komunizmu a vyzdvihol ich službu lásky chudobným, chorým a trpiacim, ktorá je veľkým svedectvom aj pre dnešnú dobu, za čo im vyjadril veľkú vďaku aj za ich službu v Nitrianskej diecéze. V závere sestrám Vincentkám a celej provincii poprial do ďalšej storočnice veľa Božieho požehnania a vyprosoval im Božiu blízkosť na príhovor pokornej služobnice Panny Márie. V závere liturgickej slávnosti sa prítomným prihovoril aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý si zaspomínal na svoje pôsobenie v spoločenstve Vincentínskej rodiny. Na slávnosti v provinciálnom dome v Nitre na Šindolke boli v hojnom počte prítomní aj veriaci z nitrianskych farností, čo len umocnilo význam celého slávenia a potvrdilo živé prepojenie sestier Vincentiek  v Nitre so spoločenstvom veriacich Nitrianskej diecézy.
Toto významné jubileum si rehoľné sestry Vincentky pripomenuli už 14. januára 2022 spolu s nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom.  Práve vtedy provinciálny direktor P. Jozef Mrocek, CM prečítal Dekrét Apoštolskej penitenciárie z Ríma, ktorá na základe právomocí udelila Dcéram kresťanskej lásky plnomocné odpustky na tento rok, najmä v 14. deň v každom mesiaci, ktoré možno získať za obvyklých podmienok. Odpustky sa vzťahujú aj na všetkých veriacich, ktorí navštívia kaplnky dcér kresťanskej lásky, s možnosťou obetovať ich aj za duše v očistci.
Spoločnosť, ktorú založili svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac v 17. storočí vo Francúzsku, je v Cirkvi známa pod názvom Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, služobníc chudobných a podľa kánonického práva je Cirkvou uznaná ako spoločnosť apoštolského života. Sestry pôsobia v školách, venujú sa deťom a mládeži, sú v službe starým a chorým ľuďom v hospicoch, v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej opatrovateľskej službe, v službe ľuďom bez domova, starým a chorým kňazom, starým a chorým spolusestrám, vo farnostiach, v kňazskom seminári,… a „v škole Božieho Syna sa učia, že niet takej biedy, ktorá by im bola cudzia“ (Konštitúcie DKL). Dcéry kresťanskej lásky s úctou slávia mariánske sviatky, denne sa modlia ruženec, prejavujú Panne Márii svoju detinskú lásku a vďačnosť, venujú sa mariánskym združeniam (Združenie mariánskej mládeže, Združenie zázračnej medaily). Sídlo slovenskej provincie je v Nitre. Je zároveň i miestom formácie pre sestry i pre laikov. Konajú sa tu duchovné cvičenia a iné akcie.