Patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja-Svorada a Beňadika si tradične uctili počas púte v Skalke nad Váhom

Tradičná púť k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, patrónom Nitrianskej diecézy, sa pri príležitosti sviatku oboch svätcov za hojnej účasti pútnikov uskutočnila v dňoch 17.-19. júla 2020 v najstaršom pútnickom mieste na Slovensku v Skalke nad Váhom. V tomto roku sa niesla aj v duchu poďakovania za ochranu pred koronavírusovou epidémiou. Pútnický víkend mal podobný program, ako ako po minulé roky. Jeho súčasťou popri vysluhovaní sviatosti zmierenia boli spoločné modlitby posvätného Ruženca, Korunky Božieho milosrdenstva, pobožnosti Krížovej cesty, procesia do kláštora, ale aj duchovno-hudobný program a celonočné eucharistické bdenie. Každodenným vrcholom boli sväté omše a gréckokatolícke liturgie. Špeciálne pre mládež celebrovali svätú omšu tohtoroční novokňazi Nitrianskej diecézy, a  jedna z liturgických slávností bola venovaná aj starým a chorým.

Púť vyvrcholila v sobotu slávnostnou svätou Omšou, ktorú celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s miestnym správcom pútnického miesta Petrom Beňom a prítomnými diecéznymi kňazmi. Vo svojej homílii poukázal najmä na povrchnosť, plytkosť súčasného sveta, pričom práve oboch pustovníkov sv. Andreja-Svorada a Beňadika, ponúkol prítomným ako vzor na to, ako dať životu väčšiu hĺbku. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebroval nový spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš spolu s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom a prítomnými kňazmi. Aj biskup Kuboš sa vo svojej homílii venoval životu oboch svätcov, a ich službe Bohu v tichu, samote, modlitbe a práci v duchu benediktínskeho hesla „ora et labora“, čo ponúkol aj človeku v dnešnom svete.

Napriek stále pretrvávajúcim obavám zo šírenia koronavírusovej infekcie bolo na Skalke množstvo pútnikov, ktorí svojou účasťou na púti k sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi tak aj za sprísnených hygienických a bezpečnostných opatrení vyjadrili úctu k obom svätcom, túžbu po modlitbe a spoločenstve Cirkvi, ale aj vďaku za Božiu pomoc a prosby o ochranu našej krajiny počas koronavírusovej epidémie.

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom v Nitrianskej diecéze. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – Diecéznej svätyne Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorá je postavená na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu, a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.