Škapuliarska púť v Topoľčiankach s trojicou biskupov

V Topoľčiankach sa počas uplynulého víkendu konala tradičná Škapuliarska púť. So svojou viac ako 300-ročnou históriou patrí k najstarším v strednej Európe. Tento rok sa na nej pútnici zišli už po 334-krát. Samotnej púti predchádzalo takzvané tríduum, trojdňová duchovná príprava, počas ktorej už od stredy 8. júla celebrovali generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek a diecézni kňazi sväté omše zamerané na rôzne témy. V tomto roku sa púte zúčastnila aj trojica biskupov. V sobotu 11. júla svätú omšu pre maďarsky hovoriacich veriacich celebroval diecézny biskup z maďarského Szombathely Mons. János Székely. V homílii vyzval veriacich, aby mali otvorené srdcia a boli otvorení vo vzťahu k Bohu, k čomu prirovnal aj výzvu sv. Jána Pavla II., podľa ktorého treba mať otvorené brány, naše osobné životné brány, brány do našich sŕdc, rodín…pretože Boh cez ne túži vstúpiť a prebývať v nás. Upriamil pozornosť na dôležitosť viery v živote človeka, pričom zdôraznil aké podstatné je, aby sme k nej viedli aj naše deti a vnúčatá.

Večernú slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák a za nové kňazské a rehoľné povolania ju slúžil jeden z novokňazov Nitrianskej diecézy Andrej Šimonek. V homílií biskup Judák prítomným veriacim zdôraznil potrebu viery v Krista a pridŕžania sa kresťanských  hodnôt, ktoré im chce tento svet zobrať. Kriticky sa vyjadril k tomu, že s otupovaním mysle človeka aj na Slovensku sa začína už v materských školách, kde sa deti dívajú v animovaných rozprávkach na monštrá, kde sa nedá rozoznať, čo je to, či je dobré alebo zlé a kde to má hlavu. Ako povedal biskup Judák: „Podľa toho sa potom aj deti správajú. Táto stratégia a taktika sveta určite nevedie do neba. Preto treba, aby sme vstúpili do školy Márie“.

V nedeľu 12. júla celebroval svätú omšu na Kalvárii emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Vo svojej homílií zdôraznil veriacim povinnosť budovať rodinné, pokrvné, či vlastenecké putá, ale aj náboženské. Podľa jeho slov tieto putá ohrozuje nezriadená túžba po rozkoši, lakomstvo, pyšná urážlivosť  a viaceré druhy závislostí. Ako povedal biskup Imrich: „Treba si udržať pod kontrolou všetky naše nezriadené túžby. Mária je príklad ako sa snažiť plniť Božiu vôľu, ako to prekonať.“

Súčasťou programu púte bolo tradičné prijímanie nových členov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej, vysluhovanie sviatosti zmierenia,  pobožnosti krížovej cesty, modlitby litánií, i hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii. Púť sa tak aj v tomto roku vydarila aj napriek sťaženým podmienkam súvisiacim s opatreniami proti šíreniu koronavírovej infekcie.

Púť v Topoľčiankach patrí k najstarším v strednej Európe. Jej história siaha do 17. storočia a viaže sa k púti Alžbety Rákoczyovej-Erdödy do Svätej zeme na znak vďaky za víťazstvo v bitke proti Turkom pri Viedni. Neskôr od pápeža Inocenta XI. dostala povolenie založiť na svojom panstve v Topoľčiankach Bratstvo svätého Škapuliara. Pápež súhlasil aj s realizáciou každoročnej púte na sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Prvá púť sa konala 16. júla 1686 a odvtedy sa tu veriaci schádzajú každoročne.