Skončila sa kontinentálna fáza synody o synodalite

V piatok 31. marca 2023 sa oficiálne skončila kontinentálna, teda druhá etapa synodálneho procesu a s ňou aj rozsiahle konzultácie Božieho ľudu. Po miestnej etape (diecéznej a národnej) predstavoval čas načúvania, dialógu a rozlišovania medzi cirkvami tej istej geografickej oblasti ďalšiu novinku tohto synodálneho procesu.

Táto etapa sa neobmedzila len na slávenie siedmich kontinentálnych zhromaždení, ale bola skutočným procesom počúvania a rozlišovania na kontinentálnej úrovni, zameraným na vlastnú otázku celkového synodálneho procesu, a to: Ako sa dnes na rôznych úrovniach (od miestnej po univerzálnu) realizuje „spoločné kráčanie“, ktoré umožňuje Cirkvi ohlasovať evanjelium v súlade so zvereným poslaním? (Prípravný dokument, 2).

Podľa princípu subsidiarity bola organizácia tejto časti procesu a príslušných kontinentálnych synodálnych zhromaždení zverená miestnym organizačným výborom (alebo pracovným skupinám), ktoré väčšinou patrili k medzinárodným združeniam biskupských konferencií alebo východných katolíckych cirkví. Ich prácu však sprevádzala osobitná pracovná skupina Generálneho sekretariátu synody. Vedúci Generálneho sekretariátu synody a generálny spravodajca (relátor) XVI. riadneho plenárneho zhromaždenia synody biskupov zabezpečili, aby aspoň jeden z nich bol prítomný na každom kontinentálnom zhromaždení, ako svedectvo blízkosti a túžby Svätej stolice počúvať jednotlivé cirkvi.

Sedem zhromaždení, ktorými sa od začiatku februára do konca marca vyznačuje táto etapa synodálnej cesty, predstavovalo cirkevné zhromaždenia reprezentujúce Boží ľud (biskupov, kňazov, zasvätených mužov a ženy, laikov). Ich cieľom bolo odpovedať na tri otázky obsiahnuté v Pracovnom dokumente pre kontinentálnu etapu (č. 106) zverejnenom 27. októbra. Účastníci sa najprv pokúsili identifikovať „čo v nich rezonuje“, pri čítaní tohto dokumentu, a potom naznačiť napätia a priority. Bolo povzbudzujúce zistenie, ako sa účastníci kontinentálnych zhromaždení „našli“ na cestách identifikovaných v tomto dokumente, samozrejme, každý z vlastnej cirkevnej a kultúrnej perspektívy, niekedy veľmi odlišnej. Ovocie ich diskusií je obsiahnuté v záverečnom dokumente, ktorý každé zhromaždenie vypracovalo ako príspevok k práci prvého zasadnutia októbrového zhromaždenia biskupskej synody (4. – 29. októbra 2023).

Tieto dokumenty boli ovocím skutočne synodálnej cesty, rešpektujúcej doterajší proces a odrážajúcej hlas Božieho ľudu na kontinente. Týchto 7 kontinentálnych dokumentov bude tvoriť základ Instrumentum laboris, pracovného dokumentu pre prvé zasadnutie 16. riadneho plenárneho zhromaždenia synody biskupov. Teraz je úlohou prípravnej komisie, ktorú zriadil Generálny sekretariát synody, aby zorganizovala pracovnú skupinu na jeho vypracovanie.

Všetky kontinentálne zhromaždenia boli pre Cirkev časom milosti. Okrem zdôraznenia veľkej túžby po obnove prostredníctvom spoločného kráčania v jednote s Kristom kontinentálny proces odhalil radosť a hlbokú lásku mnohých veriacich k svojej Cirkvi, Božiemu ľudu, napriek jej nedostatkom a slabostiam; dôležitosť počúvania ako nástroja a trvalej dynamiky cirkevného života; a potvrdil voľbu duchovnej konverzie ako metódy, ktorá podporuje skutočné počúvanie a rozlišovanie spoločenstva na dosiahnutie cirkevného konsenzu.

Generálny sekretariát synody vyjadruje úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa s veľkou vážnosťou a nadšením zapojili do tohto procesu. Kontinentálna etapa viedla k väčšiemu uvedomeniu si dôležitosti spoločného kráčania v Cirkvi ako spoločenstve spoločenstiev, čím sa posilnil dialóg medzi partikulárnymi cirkvami a univerzálnou Cirkvou.

Ukončenie konzultácií neznamená pre Boží ľud koniec synodálneho procesu, ani prerušenie dialógu medzi univerzálnou a partikulárnou cirkvou. Znamená to skôr, že miestnym spoločenstvám sa ponecháva úloha uviesť tieto „synodálne reformy“ do praxe v každodennej rutine ich cirkevného pôsobenia s vedomím, že mnohé z toho, čo sa doteraz prediskutovalo a zistilo na miestnej úrovni, si nevyžaduje rozlišovanie univerzálnej Cirkvi, ani zásah Petrovho učiteľského úradu.

Doteraz zaslané výstupy z kontinentálnych zhromaždení sú k dispozícii na stránke https://www.synod.va/it/synodal-process/la-tappa-continentale/documenti-finali.html.