Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel kňaz Vdp. Jozef Kiaba

S vierou vo vzkriesenie a s nádejou v život večný oznamujeme všetkým spolubratom, príbuzným, priateľom a známym, že sa dňa 7. septembra 2022 navrátil do nebeského domova jeho služobník Vdp. Jozef Kiaba. Zomrel vo veku 89 rokov.
S vďačnosťou za všetko, čím nás skrze jeho život a službu Pán obdaroval, poďakujeme pri svätej omši spojenej s pohrebnými obradmi v sobotu 10. septembra 2022 o 14:30 hod. vo farskom kostole Filipa a Jakuba v Nitrianskych Sučanoch. Jeho telo bude pochované na miestnom cintoríne. R.I.P.