Smútočné oznámenie – do večnosti odišiel prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že v piatok 25. septembra 2020 v 89 roku života odovzdal svoju dušu Pánovi prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. Pohrebné obrady so zosnulým sa budú konať v utorok 29. septembra 2020 v obci Melek.

Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. sa narodil 27. júna 1931 v obci Klenov, okres Prešov. Maturoval na Gymnáziu v Gelnici (1952). Po maturite študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal pracovníkom bibliografického odboru Matice slovenskej v Martine, kde najskôr zastával funkciu vedúceho oddelenia teórie bibliografie, potom vedúceho bibliografického oddelenia a od roku 1968 funkciu riaditeľa Bibliografického ústavu. Z Matice slovenskej po zákaze publikovania v roku 1973 odišiel na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde sa stal vedeckým pracovníkom v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík. Bol vedúcim Katedry slovenskej literatúry PF v Nitre (1975 – 1976 a 1988 – 1991). V roku 1991 ho zvolili za dekana Pedagogickej fakulty, v roku 1993 za rektora novovznikajúcej Vysokej školy pedagogickej a v roku 1996 sa stal prvým rektorom univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tento post zastával do roku 1999. Po odchode z postu rektora sa stal vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF, ktorú sám inicializoval a zakladal. Bol predsedom a členom rôznych odborných a vedeckých komisií. V závere svojho aktívneho a profesionálneho pôsobenia pracoval na Biskupskom úrade v Nitre ako referent pre kultúru.
Za jeho rozsiahlu vedeckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť mu bolo udelených množstvo uznaní a vyznamenaní – Zlatá medaila Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Čestné uznanie Literárneho fondu, Pamätná medaila Univerzity Konštantína Filozofa a iné. Bol nositeľom pápežského Rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého. V roku 2006 bol ocenený Cenou Fra Angelica v oblasti slovesného umenia.
R.I.P.