Spomienka na pátra Alojza Dúbravického SVD v Močenku

Pri príležitosti 30-teho výročia odchodu do večnosti niekdajšieho močenského kaplána, neskôr správcu farnosti, farára a honorárneho dekana, kňaza Spoločnosti Božieho Slova pátra Alojza Dúbravického SVD, sa 23. januára 2020 v Močenku uskutočnilo spomienkové stretnutie. Program sa začal uctením si pamiatky pri hrobe zosnulého na miestnom cintoríne. Vo farskom kostole sv. Klimenta program pokračoval modlitbou posv. Ruženca a svätou Omšou, ktorú celebroval miestny rodák, biskup – ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek s miestnym farárom Vdp. Petrom Michalovom, provinciálom Spoločnosti Božieho Slova Pavlom Krutákom SVD, šéfredaktorom Katolíckych novín Igorom Hankom a ďalšími kňazmi. Po svätej omši sa uskutočnila akadémia, počas ktorej zazneli spomienky a svedectvá spojené s osobnosťou a pôsobením Alojza Dúbravického, ktoré prezentovali rehoľní spolubratia a obyvatelia Močenka. Po duchovnom a kultúrnom programe sa účastníci spomienky zišli na spoločné agapé. Spomienkové stretnutie pripravila Farnosť v Močenku, v spolupráci s vedením obce a provincialátom Spoločnosti Božieho Slova v Nitre.

Duchovný život v Močenku v druhej polovici 20. storočia pozitívne ovplyvňoval aj Alojz Dúbravický, ktorého meno dnes pripomína aj jedna z ulíc v obci. Narodil sa 18. mája 1925 v Nadliciach. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Misijnom dome Spoločnosti Božieho Slova v Spišskom Štiavniku a v Nitre. Po maturite študoval v seminároch vo Vidinej a v Nitre. Jeho nádejná dráha bola načas prerušená v dôsledku násilného likvidovania kláštorov v roku 1950. V noci z 3. na 4. mája ho internovali do tzv. sústreďovacieho kláštora v Podolínci. Odtiaľ musel narukovať na základnú vojenskú službu, a ako politicky nespoľahlivá osoba bol do služby v PTP – pomocné technické prápory). Po skončení vojenskej služby pracoval ako laborant v Cestných stavbách v Nitre. Popri tom však pokračoval v štúdiách a 17. mája 1959 ho vtedy tajný biskup Ján Chryzostom Korec vysvätil za kňaza. Kňazskú službu ale nemohol vykonávať verejne. Začiatkom 60. rokov ho ŠtB zatkla a spolu s ďalšími rehoľníkmi bol za „protištátnu činnosť“ odsúdený na štyri roky väzenia. Časť trestu si odsedel vo Valticiach. V roku 1962 ho amnestovali a mohol sa vrátiť do civilného života. Až politické uvoľnenie v roku 1968, mu umožnilo vykonávať pastoračnú činnosť. Po deviatich rokoch od vysvätenia 23. júna 1968 v rodnej obci po prvýkrát verejne celebroval svätú omšu. Vzápätí odišiel na ročný študijný pobyt do Ríma. Po návrate sa stal kaplánom a neskôr farárom vo vtedajších Sládečkovciach dnes Močenku. Po smrti dekana v Jarku ho predstavení poverili spravovaním dekanátu. V roku 1979 sa stal členom provinciálnej rady Spoločnosti Božieho Slova a v tejto funkcii sa zaslúžil o obnovu Slovenskej provincie.
P. Alojz Dúbravický SVD v Močenku pôsobil dvadsaťjeden rokov. Jeho činnosť bola veľmi bohatá, okrem kňazských povinností a pastorácie sa venoval vyučovaniu náboženstva, rozvíjaniu divadelnej činnosti kresťanskej mládeže a viedol aj duchovné cvičenia pre kňazov. S jeho menom sa spájajú aj aktivity, ktoré prispeli ku krajšiemu vzhľadu obce. Za jeho pôsobenia boli rekonštruované kostol, kaplnka, Kalvária, nová budova fary a inštalované tri nové zvony. P. Alojz Dúbravický SVD zomrel po krátkej a ťažkej chorobe 23. januára 1990. Pochovaný je na Hornom cintoríne v Močenku.