Spomienka na biskupa Jána Gustíniho

23. marca 2019 | Kategória: Najdôležitejšie informácie

Zubrohlava / Nitra (24. februára) Z príležitosti 240. výročia smrti niekdajšieho nitrianskeho biskupa a rodáka zo Zubrohlavy na Orave Jána Gustíniho sa 24. februára 2018 v miestnom farskom kostole konala spomienková a zádušná svätá omša. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Prítomný bol aj emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

Ján Gustíni bol v Nitre biskupom v rokoch 1764 – 1777.  V Hornom meste v Nitre dal postaviť budovu pre neskorší Veľký seminár. V roku 1776 tu zaviedol celé teologické štúdium a menoval prvých diecéznych profesorov. Ako na jeho adresu ďalej pripomína terajší nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v publikácii Nitrianske biskupstvo od čias Metodových, dal postaviť aj veže piaristického kostola, budovu pre Nazarénov na Kalvárii a založil základiny pre chudobných farárov a organistov. Dohodol sa s ostrihomským arcibiskupom Jozefom Bathánym, že trinásť farností z ostrohomskej arcidiecézy, zväčša v údolí rieky Nitry, pripadlo Nitrianskemu biskupstvu. Biskup Gustíni bol aj literárne činný. Napísal napríklad dielo Cirkevné dejiny či obsiahlu publikáciu o Sviatosti Oltárnej. Toto štvorzväzkové dielo s názvom Manna spasiteľná preložil v rokoch 1794 – 1795 do bernolákovskej slovenčiny Ján Benčič.

Miroslav Lyko

foto: Monika Huráková