Sprísnené opatrenia RÚVZ pre okres Nitra v červenej zóne – informácia

Aktuálne počty infikovaných novým koronavírusom posunuli od 12. septembra mesto Nitra, ako aj celý okres do červenej zóny. Takýto postup odporučil Regionálny úrad verejného zdravia so sídlom v Nitre. Jeho pracovníci vyhodnotili epidemiologickú situáciu a zaradili celý okres do červenej zóny. Zakázané bude usporadúvať hromadné športové, kultúrne, spoločenské či iné podujatia v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb, alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb. Výnimkou z počtov je preukázanie sa účastníkov o negatívnom teste na Covid-19. Ten však nesmie byť starší ako 12 hodín. Od soboty 12. septembra platí zákaz usporadúvať hromadné športové, kultúrne spoločenské podujatia od 23. do 6. hodiny nasledujúceho dňa. Jedinou výnimkou je svadba alebo pohrebný obrad s maximálnym počtom 150 zúčastnených osôb. Červený semafor bude v Nitre a okolí svietiť do konca septembra.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
Štefánikova 58, 949 63 Nitra
č. EPI/A/2020/03343 V Nitre, 11.09.2020
R O Z H O D N U T I E
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre (ďalej len „RÚVZ Nitra“) ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č.lll z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v súlade s uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 02.04.2020, ako i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk, podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 nariaďuje tieto opatrenia:
S účinnosťou od 12. septembra 2020 do 30. septembra 2020 nariaďuje nasledovné:
A) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Nitra zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid -19 nie starším ako 12 hodín.
B) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Nitre zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.
C) Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí
– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovým utierkami,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk;
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
D) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v okrese Nitra nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50% zo stanovenej kapacity.
E) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Nitra povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a paliatívnych návštev.
F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Nitra povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“).
G) Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Nitra prijatie  takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.
H) Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
I) RÚVZ Nitra odporúča prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, minimalizovať počty zúčastnených osôb (prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí).
J) RÚVZ Nitra odporúča výrobným prevádzkarňam vypracovanie krízového plánu na zamedzenie šírenia ochorenia Covid -19 a dodržanie všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR vzťahujúcich sa na prevádzky.
K) RÚVZ Nitra neodporúča cestovanie do rizikových oblastí, prehodnotiť cestovanie do zahraničia.
Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil súčinnosťou od 10.9.2020 opatrením č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 alebo § 12 zákona č. 355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu. Opatrenia uvedené vo výroku tohto rozhodnutia boli uložené aj na základe odporúčaní pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej „PKV“), ktorá zasadala dňa 10.09.2020 a konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Nitra (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19). Uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie bolo PKV deklarované ako rizikové, nakoľko 14 denná incidencia ochorení v okrese Nitra prekročila hodnotu 60 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitra vydal toto opatrenie v nadväznosti na vyššie uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v okrese Nitra.
Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.
P o u č e n i e
Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 94963 Nitra, ktorý rozhodnutie vydal. Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné súdom.
MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA regionálna hygienička
Rozhodnutie sa doručuje v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre. Rozhodnutie bude zároveň zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre www.ruvznr.sk, v časti „verejné vyhlášky“, ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk. v časti „Úradná tabuľa“.