Stanovisko Nitrianskeho biskupstva k reportáži RTVS

7. mája 2015 odvysielala RTVS v rámci relácie Reportéri príspevok pod názvom „V mene otca…“. Pokladáme za potrebné vyjadriť sa k niektorým skutočnostiam, ktoré táto reportáž obsahovala.

V prvom rade chceme zopakovať, že za hlavnú prioritu v celom prípade pokladáme dieťa. Jeho dobro je potrebné chrániť a k tejto zodpovednosti sa hlásime. Sme od začiatku presvedčení, že celá záležitosť sa musí riešiť na základe tohto východiska.

Veľmi si želáme, aby rodina dievčaťa mohla znovu nadobudnúť vnútorný pokoj, mimoriadne dôležitý pre samotné dieťa. Preto opakovane prosíme všetkých, ktorí sú do záležitosti zainteresovaní, aby sa vyhýbali akémukoľvek posudzovaniu a odsudzovaniu, aby konflikt nahradila modlitba a prejavenie kresťanskej lásky, ku ktorej nás pozýva evanjelium. Treba pamätať na to, že každý z členov rodiny dievčaťa je naším blížnym.

Práve v takýchto ťažkých chvíľach sa má prejaviť autentickosť našej viery, ktorú nesmie vyprázdniť ani veľkosť ľudskej slabosti.

Je nám veľmi ľúto, že v obci, kde kňaz pôsobil, vzniklo napätie medzi veriacimi a rodinou dievčaťa. Biskup farnosť navštívil dňa 18.1.2015 a počas svätej omše všetkých úprimne poprosil o zachovanie pokoja. Od septembra 2013 vyvíjal snahu o stretnutie s matkou dieťaťa v snahe byť rodine nápomocný. Musel však rešpektovať, že druhá strana neprejavila záujem, a preto k stretnutiu nedošlo. Zo strany niektorých médií, bola dokonca táto jeho snaha interpretovaná ako pokus o ovplyvňovanie.

Ospravedlnenie biskupa bolo vyjadrené už v stanovisku publikovanom v roku 2013, teda v čase, keď išlo ešte len o podozrenie. Po skončení procesu sa biskup stretol s matkou dievčaťa za prítomnosti dvoch svedkov a nakoľko mu to bolo možné, opäť sa jej ospravedlnil.

Sme šokovaní správou o „vyjednávačovi“, ktorý mal rodine ponúkať peniaze, aby stiahla obvinenie. Ak sa niekto naozaj pokúsil o takúto vec, nebola to v nijakom prípade naša iniciatíva. Naopak, takéto konanie pokladáme za absolútne neprijateľné a odsúdeniahodné. Diecézny biskup doteraz nevedel o existencii nijakého „vyjednávača“ a v minulosti nemal vedomosť o ďalších obvineniach z deliktov vznesených voči kňazovi. V žiadnom prípade sa kňaza nepokúšal „kryť“. Záleží mu na spravodlivom a jasnom posúdení celého prípadu, a preto je ochotný vypočuť svedectvo každého, kto tvrdí, že sa daný kňaz dopustil aj iných skutkov.

Je potrebné uviesť skutočnosť, že obvinený kňaz sa stal kňazom Nitrianskej diecézy až 14. 2. 2008, kedy došlo k deleniu diecéz latinského obradu na území Slovenskej republiky. Predtým patril do Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. K preloženiu kňaza z Janíkoviec do Nevidzian, došlo na základe bežných pastoračných prekladov kňazov tak, ako je to zvykom v Nitrianskej diecéze vždy k 1. júlu.

Diecézny biskup okamžite po tom, ako sa dozvedel o podozrení kňaza z trestného činu, postavil ho mimo pastorácie a to až do právoplatného skončenia trestného konania.

Čo sa týka rozsudku nad kňazom: chceme zdôrazniť, že sme sa od začiatku nevyhýbali zodpovednosti pred štátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Kňaz bol obvinený a riadne postavený pred súd. Plne sme rešpektovali a vždy budeme rešpektovať všetky rozhodnutia štátnej moci v tejto záležitosti. Berieme na vedomie aj snahu rodiny o obnovenie súdneho procesu. V nijakom prípade cirkev nikdy nezasahovala a ani v súčasnosti nezasahuje do kompetencií štátu, ako sa to snaží redaktor vo svojej reportáži naznačiť.

Chceme taktiež pripomenúť, že záležitosť z hľadiska cirkevného práva nie je ešte ukončená. Na základe prísnych pravidiel, ktoré platia pre celú Katolícku cirkev, nitriansky biskup tento prípad poslal kompetentným cirkevným orgánom, ktorým aj on sám podlieha, teda na vatikánsku Kongregáciu pre náuku viery, ktorá si vyhradzuje právo vynášať konečný rozsudok.

Je pre nás prekvapujúce, že nestrannosť štátneho súdu v danom prípade spochybňuje redaktor, ktorý už v minulosti vo svojej reportáži Quo Vadis? v programe Paľba, dňa 20.3.2006 porušil §16 písm. a) zák.č. 308/2000 tým, že prezentoval voči subjektu Nitrianskej diecézy jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácii a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielacej programovej služby, za čo bola vysielateľovi zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona. Úsudok o jeho nestrannosti či zaujatosti voči Nitrianskej diecéze, samozrejme, musíme nechať na iných.

Nitrianske biskupstvo