Stretnutie lektorov v pastorácii snúbencov pod Nitrianskym hradom

Nitra (21. januára) V Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa v soboru 21. januára 2017 uskutočnilo druhé pracovné stretnutie manželských párov, ktorí sú aktívni v príprave snúbencov na manželstvo alebo sa na túto službu pripravujú. Po svätej omši, ktorú celebroval Mons. Peter Brodek, generálny vikár, pokračovalo stretnutie pracovným programom. Dopoludnie patrilo prednáške manželov z Centra pre rodinu v Trenčíne na tému komunikácia a rozdiely medzi mužom a ženou. Po obednej prestávke sa vyše 60 účastníkov rozdelilo do troch diskusných skupín. Na záver stretnutia sa manželia zišli opäť v kaplnke na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

Martin Michalíček, riaditeľ Kancelárie Biskupského úradu v Nitre

ks