Stretnutie zástupcov materských škôl

Nitra (25. novembra) V sobotu 25. novembra sa v Diecéznom pastoračnom centre po siedmych rokoch stretli zástupcovia cirkevných a „štátnych“ materských škôl (MŠ), v ktorých sa vyučuje katolícka náboženská výchova a nachádzajú sa na území Nitrianskej diecézy.

Riaditeľ Diecézneho školského úradu v Nitre Peter Buranský sa vo svojom vystúpení venoval legislatíve, ktorá na Slovensku umožňuje, na základe záujmu rodičov, vyučovať náboženstvo aj v materskej škole. Niektorí rodičia nevedia, že sa môžu dožadovať tohto práva. Táto iniciatíva môže so sebou priniesť priestorové, finančné i personálne ťažkosti. Vyučujúci by mal spĺňať pedagogickú i odbornú spôsobilosť. Učiteľky MŠ sú odborníčkami v predprimárnej  edukácii, no väčšina z nich nemá teologické vzdelanie. Katechéti zasa nie sú odborne spôsobilí na predprimárne vzdelávanie. Je na zainteresovaných, aby hľadali riešenie.

Riaditeľ Biskupského úradu v Nitre a zároveň Diecézneho katechetického úradu Martin Michalíček sa v príhovore zameral na otázku potreby kánonickej misie (poverenia cirkevnej autority), ktorá ich oprávňuje takúto činnosť v MŠ uskutočňovať.

Učiteľka MŠ svätého Gorazda v Nitre Mária Petríková sa zasa venovala praktickej stránke. V prezentácii upozornila na niektoré základné aspekty vyučovania v MŠ. Podľa nej je v tomto veku dieťaťa dôležité, cez zážitkové aktivity, budovať vzťah k Pánu Bohu, nadobúdať určité zručnosti náboženského života a učiť sa uplatňovať ich v živote. Viaceré deti tieto poznatky a návyky vnášajú do svojich rodín a ovplyvňujú jej život. Následne predstavila Kurikulum náboženskej výchovy pre MŠ, ktoré bolo odsúhlasené Konferenciou biskupov Slovenska, a preto je pre učiteľov MŠ záväzné. Upozornila na potrebu používať Metodickú príručku, v ktorej je možné nájsť príslušný materiál.

Metodička Diecézneho katechetického úradu v Nitre Daniela Balážová odporučila na preštudovanie niekoľko dokumentov Katolíckej cirkvi,  ako napr. Katolícka škola a Katolícka škola na prahu tretieho tisícročia, Katolícky laik ako svedok viery v škole, Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole.

V diskusii účastníci stretnutia hovorili o situácii v MŠ, v ktorých pôsobia a podelili sa so svojimi skúsenosťami.

Martin Michalíček / Miroslav Lyko

dd