Sviatosť birmovania v Nitre

V Nitre prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti 20 dospelých birmovancov

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák 9. júna 2019 počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého v nitrianskej katedrále – Bazilike sv. Emeráma udelil sviatosť birmovania 20-im dospelým birmovancom, mužom aj ženám z viacerých farností diecézy, po ich zodpovednej príprave. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Judák spolu s veľprepoštom Mons. Štefanom Vallom, kanonikmi Nitrianskej sídelnej kapituly a ďalšími kňazmi za prítomnosti bohoslovcov Seminára sv. Gorazda, ale aj za hojnej účasti príbuzných birmovancov a širokej verejnosti. V homílii otca biskupa zaznelo viacero hlbokých myšlienok súvisiacich s realitou kresťanstva v súčasnosti, v ktorých dominovali úvahy nad životnými hodnotami, či podstatou Cirkvi a kresťanstva, ako ich vnímajú aj dnešní kresťania, aké majú postoje k Cirkvi, ako dnes mnohí žijú akési neautentické kresťanstvo, alebo ako svojsky chápu až zľahčujú hriechy, či vyznávajú pseudohodnoty. Biskup Judák využil slávnostnú príležitosť a pripomenul prítomným potrebu väčšej viery v Boha, nie v seba samého, ale aj potrebu úzkeho spojenia so spoločenstvom Cirkvi a živého prijatia Ducha Svätého do života človeka. Ako povedal: „Treba nastúpiť účinnú liečbu Duchom Svätým“ a zvlášť dospelých birmovancov vyzval, aby počúvali Ducha Svätého, modlili sa, a prehlbovali si duše ako studne, aby tak boli živým chrámom Ducha Svätého. Birmovanci na pamiatku tejto slávnostnej a významnej chvíle v ich živote obdržali okrem darov Ducha Svätého aj dar od Mons. Viliama Judáka v podobe duchovnej publikácie a slávnostného požehnania. Slávenie Turíc v katedrále – Bazilike sv. Emeráma pokračovalo verejnou celodennou poklonou pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou a slávnostnými vešperami v jej závere.

ThDr. Tibor UJLACKÝ, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva