Sympózium v rámci III. kongresu hnutia Europa Christi v Nitre

V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa 26. septembra 2019 v rámci III. Kongresu hnutia Európa Christi uskutočnilo medzinárodné sympózium pod názvom „Vrátiť sa ku Kristovi, prameňu všetkej nádeje“ s podtitulom „Misia apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda, ako výzva pre novú evanjelizáciu Európy“. Podujatie zorganizovali Nitrianske biskupstvo v spolupráci s Hnutím Európa Christi pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila. Zúčastnili sa na ňom účastníci z prostredia cirkevného, akademického, kultúrneho, či spoločenského života z Poľska, Čiech, Ukrajiny, Etiópie a Slovenska, študenti, seminaristi, ale aj široká verejnosť. Medzi prednášajúcimi sa predstavili nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, olomoucký arcibiskup a metropolita Mons. Jan Graubner, zakladateľ hnutia Europa Christi Mons. Ireneusz Skubisz, prof. Miroslav Sitarz z Katolíckej univerzity v Lubline a  PhDr. Pavol Mačala CSc. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch venovali témam úzko spojeným s odkazom sv. Cyrila a Metoda a ich misiou k Slovanom, ktoré sú v kontexte s ich vyhlásením za spolupatrónov Európy ako výzva pre novú evanjelizáciu Európy. Mons. Judák vo svojom príspevku priblížil cyrilo-metodskú tradíciu Nitrianskeho biskupstva a jej hlavného protagonistu blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, a Dr. Mačala sa venoval téme pravdy v misii oboch vierozvestov. Počas sympózia boli prečítané aj list štetínsko – kaminského arcibiskupa – metropolitu Mons. Andrzeja Dziegu, a list poznaňského arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanislawa Gądeckeho.  V závere sympózia Mons. Judák ocenil úsilie zakladateľa Hnutia Europa Christi Mons. Ireneusza Skubisza pri presadzovaní ochrany a zachovávania  kresťanských hodnôt v Európe  a odovzdal mu pamätnú medailu venovanú sv. Cyrilovi a Metodovi vydanú pri príležitosti 1150. výročiu smrti sv. Cyrila.  Súčasťou programu sympózia bola aj slávnostná sv. omša spojená s Eucharistickou poklonou a modlitbou za Európu a rodinu, ktorú v Katedrále – bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner s prítomnými biskupmi a kňazmi za účasti širokej verejnosti a účastníkov sympózia. V homílii sa prítomným prihovoril Mons. Marian Buczek, emeritný charkovsko-záporožský biskup z Ukrajiny s myšlienkami povzbudzujúcimi k ochrane a zachovávaniu kresťanského duchovného a kultúrneho dedičstva Európy v záujme zachovania kresťanskej tváre Európy. V závere liturgickej slávnosti preto zaznela aj spoločná modlitba za Európu. Sympózium svojim spevom staroslovienskeho Otčenáša obohatila aj Schola Cantorum kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.  Podujatie splnilo svoj cieľ a ako bolo povedané, Nitra ako Betlehem kresťanstva na Slovensku sa môže stať zárodkom čohosi veľkého, čo môže významne ovplyvniť ciele hnutia Europa Christi v celej Európe i na Slovensku.