Traja novokňazi pre Nitriansku diecézu

Nitra (18. júna) V Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre 18. júna 2016 vysvätil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák troch novokňazov.

Na začiatku svätej omše hlavný celebrant vyzval prítomných, aby vyprosovali potrebné milosti pre službu budúcich novokňazov a modlili sa aj za kňazov, ktorí pôsobia, aby boli verní svojmu povolaniu.

V homílii diecézny biskup ordinandom povedal: „Môžete mať určité obavy, bázeň, ako vás prijme svet, veriaci, neveriaci. Býva to tak na začiatku nášho povolania, ale býva to aj počas neho. (…) Nebudete hlásať svoje názory, svoje predstavy o Cirkvi, o Bohu, o tajomstvách. (…) Ježiš nikdy nikoho do ničoho nenútil. On ponúkol svoju náuku ako silnú hodnotu, príťažlivú; niečo, po čom sa túži, za čo sa oplatí (…) aj dať svoj život. Ale to, ako bude človek, ľudia, na to reagovať, nechal na nás. Dôsledkom bolo, že tí, čo sa rozhodli nasledovať ho a nebolo ich a nie je ich málo ani dnes, to urobili z presvedčenia, ktoré cítili a pochopili, že urobili správne. (…) Volanie k viere, volanie do rehoľného alebo kňazského života, volanie k manželstvu, k rodičovstvu, k čestnému, obetavému životu v akejkoľvek forme, toto všetko si vyžaduje úplné darovanie sa. Vyžaduje si to často, aby sme vystreli ruky a dovolili iným, aby nás opásavali a viedli tam, kam aj nechceme. Môže to byť bolestné, ale už toto je dôkazom našej zrelosti v povolaní a v láske“. Mons. Viliam Judák v závere dodal: „Zverujeme vás, milí bratia novokňazi, aj Matke Pána, Matke kňazov, ktorú odovzdal Pán prostredníctvom apoštola Jána nám všetkým. Zotrvajte teda po celý život pri nej. Pod jej plášťom ste bezpeční, pretože ste v prítomnosti Krista.

Po homílii nasledoval vlastný obrad vysviacky. Pred záverom svätej omše udelili novovysvätení kňazi požehnanie ako prvému svojmu svätiteľovi.

VIDEO TU

Miroslav Lyko