Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Nitre

V rámci tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa konal v dňoch 19. – 25. januára 2020, sa aj v Nitre uskutočnili dve veriacimi početne navštívené ekumenické pobožnosti. Organizačne ich pripravil doc. Tomáš Pružinec z Katedry filozofie UKF v Nitre. 21. januára sa tak za jednotu kresťanov modlili v Evanjelickom a.v. kostole Svätého Ducha. Prítomní boli duchovní troch kresťanských cirkví (Rímskokatolíckej, Reformovanej kresťanskej a Evanjelickej a.v.). V odkaze príslovia: “Hosť do domu, Boh do domu“ dostali v rámci bohoslužieb vždy väčší priestor hostia. Kázeň predniesol Vdp. Milan Polák, správca farnosti sv. Urbana na Zobori, ktorý sa prítomným účastníkom prihovoril aj týmito slovami: „Cesta vlastnej identity nie je podľa kazateľa možná bez rozumu a bez srdca. Žiť len rozumom – ustarostenosťou pre veci tohto sveta sa nedá, treba sa spoľahnúť na Pána Ježiša. K jednote môže mylne viesť slovo tolerancia. Musíme sa navzájom milovať, nie len tolerovať. K jednote nevedie ani naivná láska. Ak sa máme poznať, musíme najprv spoznať seba samého. A byť dobrým katolíkom, evanjelikom, reformovaným kresťanom. Potom sa prejaví poctivá láska – hľadajúca a chápajúca – ako základ jednoty“. Kazateľom počas druhej pobožnosti, ktorá sa uskutočnila 24. januára v Kostole sv. Gorazda na Klokočine, bol zborový farár evanjelického a.v. cirkevného zboru v Nitre Ivan Boženík. Prítomným veriacim adresoval aj slová: „Neodmysliteľnou súčasťou hľadania jednoty medzi národmi a cirkvami je pokora. Pán Ježiš nám dáva za príklad dieťa, ktoré nemá žiaden spoločenský status. Má iba jediné, pozíciu dieťaťa, ktoré očakáva Božiu dobrotu a lásku. V kázni zdôraznil, že tak ako Kristus, Boží Syn hľadí na Nebeského Otca, tak hľadí aj na blížnych. Jednotu a pokoj pre národy, krajiny, svet a cirkvi je možné hľadať len z pozície dieťaťa, ktoré sa pokorilo pred Bohom a obrátilo sa k Nemu s vďakou a láskou vo všetkom, čo dostáva.“ Po skončení oboch bohoslužieb sa prítomní veriaci stretli na spoločné agapé. počas ekumenických bohoslužieb sa uskutočnili aj finančné zbierky, ktorých výťažok poputuje do Centra Slniečko na pomoc týraným matkám s deťmi. Ekumenické pobožnosti majú v Nitre dlhú tradíciu a medzi veriacimi jednotlivých konfesií umožnili vybudovať priateľstvá, ktoré vytvárajú predpoklady na to, aby sa spoločné ekumenické stretnutia uskutočňovali aj počas kalendárneho roka v záujme prehlbovania lásky a úcty, ktorú si kresťania rôznych denominácií navzájom prejavujú, keď sa modlia za jednotu kresťanov.