V Bošanoch sa na oslavu patróna chrámu pripravujú duchovnou obnovou

Od 5. novembra 2022 začali vo farnosti Bošany prípravu na slávenie patrocínia farského kostola sv. Martina, biskupa z Tours netradične – s duchovnou obnovou na tému, ktorou je sviatostný život kresťana. Pod vedením miestneho farára a dekana Štefana Bukovana tak majú veriaci možnosť každý deň až do 13. novembra 2022 absolvovať liturgické slávenia, v rámci ktorých sa jednotliví pozvaní kazatelia venujú jednej zo siedmych sviatostí. Cieľom duchovnej obnovy, ako prípravy na farské hody je oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany kazateľov pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní. Súčasťou programu obnovy sú aj spoločné modlitby rozjímavého posv. Ruženca, obnova manželských sľubov, pobožnosť s modlitbou Litánií a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých. Liturgické slávenia sprevádzajú chrámové zbory z Bošian, Klátovej Novej Vsi, Krnče a Chynorian a spevácky súbor Lidovec. Zaujímavo poňatá príprava na slávenie farských hodov môže byť inšpiráciou aj pre iné farnosti, ako jedno z ovocí synodálneho procesu umožňujúce spoločné kráčanie, zdieľanie, počúvanie a rozlišovanie.

Pri tejto príležitosti bol počas sv. omše v nedeľu 6. novembra 2022 požehnaný zreštaurovaný svätostánok. Sv. omšu celebroval a požehnanie vykonal veľprepošt nitrianskej katedrálnej kapituly Mons. Štefan Vallo, bývalý farár v Bošanoch. Reštaurátorské práce na svätostánku viedol Mgr. art. Martin Mikuláš z filiálnej obce Práznovce.