V Komunite Kráľovnej pokoja v Močenku ďakovali za 30 rokov pôsobenia

Dňa 26. októbra 1993 schválil nitriansky biskup blahej pamäti Ján Chryzostom kardinál Korec Komunitu Kráľovnej pokoja s kánonickým štatútom CHRISTIFIDELIUM CONSOTIATIO. Rok 2023 je tak pre komunitu jubilejným tridsiatym rokom od založenia, počas ktorého si v rámci slávení sviatkov a výročí toto jubileum pripomína. Na 2. Veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva 16. apríla 2023 tak v Kaplnke Matky Božieho milosrdenstva v sídle komunity v Močenku celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s moderátorom komunity Brankom Tupým a ďalšími kňazmi slávnostnú sv. omšu za účasti členov komunity a klientov domova sociálnej starostlivosti a detského domova. Biskup Peter vo svojom príhovore upriamil pozornosť prítomných najmä na aktuálny sviatok Božieho milosrdenstva, ktorého prejavom je aj existencia komunity a jej sociálna a charitatívna služba.

Komunita Kráľovnej pokoja je mladá kresťanská komunita, túžiaca svedčiť svojim životom o Kristovej láske v charitatívnej a sociálnej oblasti.  Ako súkromné združenie veriacich kresťanov – katolíkov žije v plnom spoločenstve s Katolíckou Cirkvou a činnosť vykonáva pre dobro Cirkvi a celej ľudskej rodiny so schválením Konferencie biskupov Slovenska.  Od roku 1993 má v užívaní Kaštieľ v Radošine a od roku 2003 aj kaštieľ v Močenku, v ktorom prevádzkuje Detský domov, Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Duchovné centrum Terezianum. V súčasnosti má 15 chlapcov v DSS Radošina, 38 chlapcov v DSS Močenok, 10 seniorov  a 50 detí v DeD/CDR Močenok. T.U.