V Kozárovciach oslávili výročie posviacky farského chrámu

Dňa 24. septembra 2023 sa vo farnosti Kozárovce konala slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia vysvätenia kostola sv. Filipa a Jakuba. Hlavným celebrantom a kazateľom bol vdp. Štefan Rusňák, ktorý v Kozárovciach pôsobil v rokoch 2001 – 2006. V úvode sv. omše privítal hlavného celebranta a slávnostného kazateľa starosta obce Kozárovce Ing. Bystrík Ižold. Dôstojný pán Rusňák vo svojom príhovore spomínal na čas, ktorý prežil v Kozárovciach, no najmä na ľudí a na príklad ich živej viery. V úvode kázne spomenul, že každý ľudský život je jeden neobyčajný príbeh. No musíme si dávať pozor, aby z neho neostali len tie posledné tri písmenká – beh. Najdôležitejšia v našom živote je láska, a to láska k Bohu a k ľuďom. Dp. Rusňák nastúpil do Kozároviec na svoje prvé farárske miesto v r. 2001 a počas jeho spravovania farnosti sa vymaľoval interiér kostola, zveľadil sa interiér farskej budovy a nakoniec stál za výstavbou duchovno-oddychovej zóny s lurdskou jaskyňou v blízkosti kostola. V závere sv. omše hlavný celebrant poďakoval poverenému správcovi farnosti vdp. Andrejovi Filinovi za pozvanie a Kozárovčanom za vrelé prijatie a v krátkych rozhovoroch s farníkmi bolo cítiť, že si svoju prvú farnosť nosí neustále v srdci. Na slávnostnú svätú omšu prišli mnohí farníci v kozárovskom kroji. Chrám bol vyzdobený plodmi miestnych sadov a záhrad, keďže v týchto dňoch sa úmysly veriacich spájajú aj v ďakovaní za úrodu. Bohoslužbu sprevádzal miestny mládežnícky spevokol, ktorý spevom prispel k sviatočnosti tohto dňa.