V Lužiankach pri Nitre si s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom pripomenuli nedožitých 100 rokov Mons. Vincenta Malého

V piatok 2. septembra 2002 si v Lužiankach pri Nitre počas sv. omše celebrovanej nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom vo Farskom farskom kostole Narodenia Panny Márie pripomenuli nedožitých 100 rokov apoštolského protonotára, vysokoškolského pedagóga teológa, liturgistu, náboženského spisovateľa a bývalého dlhoročného farára a dekana Mons. Vincenta Malého. Biskup Viliam Judák vo svojom príhovore prítomným miestnym veriacim priblížil osobnosť Mons. Malého a spomínal na jeho kňazské pôsobenie, pedagogickú činnosť, zásluhy pre Cirkev na Slovensku, či duchovnú a pastoračnú aktivitu v obci Lužianky. „Za členstvom a funkciami sa skrýva bohatá individuálna a zodpovedná  činnosť redaktora,  filologicky vzdelaného a teologicky  rozhľadeného jazykového  znalca liturgických textov, s osobitne vypestovaným zmyslom pre prekladový proces z latinských predlôh do slovenčiny. Malého osobnostný naturel dokázal získať k spolupráci široký okruh kňazov strednej i staršej generácie. Veľmi cennou je jeho publikačná činnosť v najstaršom teologickom periodiku na Slovensku Duchovný pastier. Náležitý obraz o tom prináša aj  ním redigovaný časopis Liturgia. Úprimný  vzťah mal s nitrianskym biskupom Mons. Jánom Pásztorom, predsedom SLK,  s ktorým  veľmi aktívne spolupracoval pod jeho vedením pri vydávaní liturgických kníh. Jeho prekladateľskou činnosťou sa inšpirovali aj odborníci prekladu na vedeckých konferenciách, zasvätených interpretáciám náboženských textov v osemdesiatych rokoch.  Prekladateľský proces Mons. V. Malého si zaslúži odbornú pozornosť, lebo sa týka osobitosti náboženského štýlu, rešpektujúci teologické špecifikum prekladu, vývin recepcie súčasnými veriacimi – Slovákmi a vývin náboženskej terminológie. Malého jazykové poznanie sumuje filologický aspekt s komunikačným dosahom, významový aspekt s recepčným,  rozvinutý zmysel pre výrazové  ekvivalenty a hodnotové odlišnosti slovenčiny. Bohatá editorská a redaktorská činnosť nábožensko-obradových a teologických textov svedčí o poznaní diferencovaných potrieb náboženskej kultúry veriaceho spoločenstva na Slovensku, ale aj o potrebe rôznorodých textov, aké si vyžaduje nová evanjelizácia a aké  mu ponúka bohatá editorská tradícia slovenských kňazov v 19. i v 20. storočí. Pastoračné  požiadavky u neho dominujú nad časovými reformami, liturgia nad ostatnými obradovými textami.  Pohľad na spisovateľskú, publikačnú, redakčnú a organizátorskú aktivitu Mons. V. Malého v čase komunistického útlaku, poznanie praktík komunistického režimu a neustály atak na Cirkev upevňuje v nás obdiv a úctu k výsledkom  náležitej edičnej a tvorivej spisovateľskej práci, k osobnostnému nasadeniu a schopnosti jedinečným činom napĺňať kňazskú službu a duchovnú potrebu v nežičlivom a rozpornom historickom čase. Liturgická obnova  bola  na Slovensku vždy podnetom pre následnú zmenu tvorby a vydávania praktických príručiek a manuálov pre výchovu, šírenie a upevnenie náboženského života stále diferencovaného spektra veriaceho ľudu, vrátane mládeže. Podiel Mons. V. Malého na tomto poli kňazského poslania a účinkovania je príkladný a nasledovania hodný. Tvorivá práca redaktora sa prekrýva s umením odborného prekladu, editorská práca sa prekrýva s tvorivým prístupom  „popularizátora“ teologicko-náučnej tvorby (pre dospelých a deti), liturgických kníh, príručiek, modlitebných kníh a pod. Sám sa podieľal na preklade Neovulgaty a na ekumenickom preklade Svätého písma do slovenčiny.  Zaslúžil sa o preklad a  prípravu textu pre liturgické knihy: Lekcionár I., II., III., IV., V.,  Rímsky misál, Sväté písmo Nového zákona, Liturgia hodín I., II., III., IV. Aj vďaka, či predovšetkým vďaka Mons. Malému  Slovensko patrí medzi popredné národy, ktoré mali liturgické knihy v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Určite, z ľudského pohľadu, Mons. Vincent Malý chýba. Chýba jeho hlas, jeho prítomnosť. V mnohých činnostiach Cirkvi chýba jeho  múdra prítomnosť, chýba  jeho umiernený a uvážený otcovský postoj, jeho pracovitý a obetavý príklad…  Mons. V. Malý sa svojou ušľachtilou a cieľavedomou aktivitou zaraďuje  do radu tvorivých osobností  nášho náboženského a kultúrneho života a právom mu patrí vďaka, obdiv – i chvála“. napísal nitriansky biskup Viliam Judák v spomienkovej publikácii z roku 2013.

Mons. Vincent Malý, PhDr, h.c. sa narodil 3. septembra 1922 v Čiernych Kľačanoch pri Zlatých Moravciach. Po stredoškolských štúdiách na  zlatomoraveckom gymnáziu, v kňazskom seminári študoval v rokoch 1942 – 1947. 22. júna v roku 1947 bol vysvätený za kňaza. Od začiatku kňazskej dráhy sa  špecializoval na liturgiu. Po Druhom vatikánskom koncile sa jeho pozornosť zamerala na konštitúciu Sacrosanctum Concilium. Aktívnej účasti na liturgickom dianí na Slovensku sa v rôznych funkciách venoval desaťročia, a to aj počas ťažkého obdobia komunistického režimu. Bol dlhoročným tajomníkom ešte Slovenskej liturgickej komisie (od roku 1979). Od roku 1987 pôsobil ako podpredseda Slovenskej liturgickej komisie a potom bol takmer až do smrti tajomníkom Liturgickej komisie KBS. Popri svojom vysokoškolskom pedagogickom pôsobení na RKCMBF v Bratislave bol od 23. januára 1969 do 26. januára 2008 správcom farnosti v Lužiankach. Zároveň bol aj dekanom nitrianskeho obvodu farností patriacich k Bratislavsko – trnavskej arcidiecéze. V roku 1976 ho menoval trnavský administrátor biskup Dr. Július Gábriš za Asesora. 19. apríla 979 ho Svätý Ján Pavol II. menoval za pápežského kaplána a  7. marca 1997 za apoštolského protonotára. 15. mája 1997 ho Trnavská univerzita poctila udelením čestného doktorátu filozofických vied. Jeho tvorba bola orientovaná najmä na redakciu a redigovanie liturgických kníh, ale i na spoluautorstvo religio-geografických encyklopedických kníh. Zomrel v činnej kňazskej službe v Nitre 26. januára 2008. Pochovaný je vo svojom rodisku.