V Nitre oslávili Deň rodiny maďarsky hovoriaci veriaci aj s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

V rámci aktuálneho Roku rodiny vyhlásenom pápežom Františkom, sa v sobotu 18. júna 2022 po prvýkrát uskutočnil Deň katolíckej rodiny pre maďarsky hovoriacich veriacich žijúcich aj na území Nitrianskej diecézy. Organizátori pripravili pre účastníkov v areáli nitrianskej Kalvárie pestrý duchovný, kultúrny a spoločenský program, v ktorom si na svoje prišli všetky kategórie veriacich od tých najmenších až po najstarších. Nechýbali hry, spevy, súťaže, či hudobné koncertné vystúpenia, ale aj prednášky pre dospievajúcich a dospelých zamerané na súčasnú rodinu a jej problémy, či ťažkosti v dnešnom svete. Účastníci podujatia mali možnosť prijať sviatosť zmierenia, zapojiť sa do modlitieb a Eucharistickej adorácie. Podujatie vyvrcholilo slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval P. Zoltán Márton Fazakas OPraem, opát kláštora Premonštrátov v Csorne z Maďarska za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, biskupského vikára Mons. Zoltána Ďurča a kňazov z farností s maďarsky hovoriacimi veriacimi na Slovensku. V závere liturgickej slávnosti sa prítomným prihovorili správca farnosti Nitra – Kalvária P. Igor Kráľ, ktorý im poďakoval za ich každoročnú účasť na pútiach a podporu obnovy Kalvárie. Nitriansky biskup Viliam Judák v záverečnom príhovore podobne, ako hlavný celebrant vo svojej homílii, povzbudil prítomných k bratskému spolunažívaniu v láske podľa vzoru Ježiša Krista a ochrane kresťanskej rodiny a jej hodnôt a vyzval ich k modlitbe aj za kňazské povolania a podporu, aby mali v Nitrianskej diecéze dostatok maďarsky hovoriacich kňazov, ktorí sa môžu pripravovať aj v Kňazskom seminári v Nitre. Organizátori vyjadrili Mons. Judákovi vďaku za podporu a starostlivosť o menšinové spoločenstvo veriacich, podporu konania Dňa maďarských kresťanských rodín, ale aj za to, že mu záleží aj na nich. Mons. Judák na konci slávnosti udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.