V Nitre oslávili sviatok sv. Cyrila a Metoda a pripomenuli ich odkaz  

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila Metoda sa v Nitre uskutočnila tradičná Cyrilo-metodská púť. Pútnici z Nitry a širšieho regiónu 5. júla 2020 prišli do Nitry, a zúčastnili sa pontifikálnej sv. omše zo slávnosti sv. Cyrila Metoda, slovanských vierozvestov na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek a kňazi Nitrianskej diecézy. Hoci púť mala len regionálny charakter, zúčastnili sa na nej z osobnej iniciatívy aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda vlády SR Igor Matovič. Oficiálne boli prítomní predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja  pod vedením župana Milana Belicu a mesta Nitra pod vedením primátora Mareka Hattasa, ktorí reprezentovali aj ako spoluorganizátori Cyrilo-metodských slávností a slávností „Nitra, milá Nitra“.

Slávnosť sa niesla v duchu pripomienky 1150. výročia ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského  arcibiskupa, 1135. výročia smrti sv. Metoda, 1150. výročia vzniku Spisu o obrátení Bavorov a Korutáncov s najstaršou písomnou zmienkou o meste Nitra, 1140. výročia zverejnenia buly pápeža Jána VIII. Industrie tue s najstaršou písomnou zmienkou o Nitrianskom biskupstve ako prvej dokumentovanej diecéze v stredovýchodnej Európe, 40. výročia zverejnenia apoštolského listu pápeža sv. Jána Pavla II. Egregie virtutis o vyhlásení sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, 35. výročia promulgovania encykliky pápeža sv. Jána Pavla II. Slavorum apostoli, storočnice narodenia sv. Jána Pavla II., pápeža, ktorý v júni pred 25 rokmi navštívil Nitru, ohlásenia kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, a otvorenia infobodu  Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda, ktorá prechádza cez Nitru, Nitriansku diecézu a Nitriansky samosprávny kraj.

Biskup Judák vo svojej homílii práve preto upriamil pozornosť prítomných, ale aj tých pri televíznych obrazovkách a rozhlasových prijímačoch na  Konštantínov Proglas, osobnosti oboch vierozvestov, význam ich misie, dopady na minulosť, či súčasnosť nášho národa, zmysel jeho života, a hodnoty, ktoré si aj počas cyrilo-metodských slávností pripomíname. Povzbudil tiež k ochrane rodiny, aktívnej angažovanosti kresťanov vo verejnom živote vo všetkých oblastiach, ako sú politika, spravodlivosť, vzdelávanie a služba iným. Ako povedal: ”Potrebujeme zodpovedné vedomie, že nenahraditeľnou súčasťou tradovania týchto hodnôt sme aj my a naša generácia, čo znamená, že zdedené fundamenty nemáme len na pár hodín oprášiť, ako to robíme každoročne v okruhu sviatku sv. Cyrila a Metoda, ako nejaký muzeálny artefakt, ale nanovo ich rozumom osvieteným vierou v podmienkach dneška uchopiť, interpretovať a uživotňovať, pretože cez ne prichádza Kristus zhromažďovať národy a svietiť svetlom celému svetu. Všetky tradované hodnoty prichádzajúce k nám od generácií pred nami sú našim dlhom voči generáciám budúcim. Sú nám zverené na krátky čas, pretože v limitovanom čase nášho života rozhodujeme, či ich zdedia aj naše deti a naši vnuci. Boh nás v tomto čase ustanovil za správcov a to je zodpovedná úloha ku ktorej treba pristupovať s patričnou vážnosťou.” uzavrel biskup Judák

V závere liturgickej slávnosti bola predstavená príležitostná poštová známka a pečiatka k 1150 výročiu ustanovenia sv. Metoda za arcibiskupa Panónie a Veľkej Moravy, ktorú biskup Judák aj požehnal. Účasť veriacich na cyrilo-metodskej národnej púti v Nitre  svedčila o živej viere, živej cyrilo-metodskej tradícii a úcte k sv. Cyrilovi a Metodovi na Slovensku. Program púte a slávností v meste Nitra pokračoval dňom otvorených dverí na Nitrianskom hrade a kultúrnym programom, ktorý takisto navštívilo množstvo pútnikov v súlade s protiepidemiologickými opatreniami, ktoré sa museli všade dodržiavať.