V Nitre predstavili Enchiridion – dokument, ktorý vyjadruje učenie Cirkvi o odpustkoch

Aula Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre sa 1. októbra 2022 stala miestom konania medzinárodnej konferencie, na ktorej Cirkev na Slovensku predstavila tkzv. Enchiridion odpustkov, dokument vyjadrujúci učenie o odpustkoch a stanovujúci normy pre ich používanie. Ide o prvý oficiálny slovenský preklad, ktorý schválila Apoštolská penitenciária vo Vatikáne. Do slovenčiny ho vydal Spolok sv. Vojtecha. O preklad sa postarala Konferencia biskupov Slovenska. Hlavným hosťom sympózia bol za účasti viacerých biskupov, kňazov a seminaristov súčasný hlavný pápežský penitenciár J.E. Mauro kardinál Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klerikov. Enchiridion odpustkov promulgoval svätý Pavol VI. apoštolskou konštitúciou Indulgentiarum doctrina 1. januára 1967. Kardinál Piacenza vo svojom príhovore tému odpustkov predstavil ako starobylý poklad Cirkvi.  „Mohli by sme si tiež položiť otázku, aký význam má Enchiridion Indulgentiarum v dobe, ktorá sa vyznačuje čoraz rozšírenejším a dominantnejším sekularizmom, ktorý spôsobuje, že ľudia vo všeobecnosti, a niekedy dokonca aj naši veriaci, nie sú schopní pozdvihnúť svoj pohľad k nebu, všetci sa upínajú na pozemské veci, na pozemské potreby, ktoré hoci sú nevyhnutné, odvádzajú pozornosť od jediného potrebného, od toho, čo je skutočne nevyhnutné – od pohľadu na nebo a osobného vzťahu s Bohom. Práve vo výrazne sekularizovanej dobe, akou je tá naša, nadobúda vydanie Enchiridion-u Indulgentiarum v slovenskom jazyku hlbokú prorockú hodnotu. V tomto krátkom texte je totiž obsiahnuté mimoriadne doktrinálne, historické, duchovné a pastoračné dedičstvo, ktoré si v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť stratiť alebo zanedbať. Naopak, jeho znovuobjavenie a posilnenie sa zhoduje so samotnou činnosťou ohlasovania a spásy, ktorú Kristus zveril svojej Cirkvi.“ PLNÉ ZNENIE príhovoru je TU

Medzinárodnú konferenciu zorganizovali KBS v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre. Prítomných v úvode pozdravil bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. O odpustkoch vo východných cirkvách hovoril vikár Bratislavskej eparchie Vladimír Skyba. Kľúčové pojmy o odpustkoch priblížil doc. Ľubomír Hlad a o slovenskom preklade Enchiridionu odpustkov hovoril jeden z editorov, František Šútor. „Keď hovoríme o odpustkoch vieme, že ide o hlboké tajomstvo našej viere, aj o delikátnu tému, ktorej nechýba historické nepochopenie a ktorá sa negatívne odráža aj v samom spoločenstve niekedy medzi kresťanmi. Skúsenosť dosvedčuje, že ako sa na odpustky občas nalepí jej povrchné postoje, ktoré napokon znehodnotili tento Boží dar a vrhli tieň na samú pravdu a hodnoty predkladania o učení Cirkvi,“ uviedol biskup Judák, ktorý bol hostiteľom medzinárodného sympózia. Pripomenul, že sa často poukazuje na vznik reformácie a západné rozdelenie cirkvi kvôli odpustkom: „Avšak Martin Luther vo svojej 71. téze vo Wittenbergu napísal: Kto hovorí proti pravde pápežského odpustku, nech je prekliaty a zlorečený. Teda nebol proti odpustkom, avšak proti spôsobu ich ponúkania,“ povedal. „Východiskovým bodom pre pochopenie odpustkov je hojnosť Božieho milosrdenstva, zjavená na Kristovom kríži. Ukrižovaný Ježiš je tým veľkým odpustkom, ktorý Otec ponúkol ľudstvu skrze odpustenie hriechov a možnosť synovského života v Duchu svätom. Tento duchovný darček nemôže sa k nám dostať bez nášho prijatia a našej spolupráce,“ dodal biskup Judák.

Zdroj TKKBS

Foto: D. Makáň, M. Lipiak