V Nitre začali synodálny proces spoločnou procesiou a modlitbou vešpier na Nitrianskom hrade

Symbolicky, spoločnou procesiou od misijného kríža pri františkánskom Kostole sv. Petra a Pavla  a spoločnou modlitbou vešpier pod vedením oboch nitrianskych biskupov Mons. Viliama Judáka a Mons. Petra Beňa, spolu s katedrálnymi kanonikmi, diecéznymi kňazmi, rehoľníkmi a radovými veriacimi, sa v Gotickej priekope Nitrianskeho hradu v nedeľu 17. októbra 2021 podvečer začal synodálny proces aj v Nitrianskej diecéze.
Boží ľud v Nitre tak vykročil na cestu v rámci prvej diecéznej fázy synodálneho procesu. Homíliu pri tejto príležitosti v rámci spoločnej modlitby vešpier predniesol pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Pripomenul prítomným príklad emauzských učeníkov a ich spoločné kráčanie s Ježišom Kristom a poukázal na zmysel a význam synody pre Cirkev v minulosti aj dnes, keď objasnil jej úlohu prostredníctvom kľúčových slov, ktorými  sú spoločenstvo, spoluúčasť a misiia. V závere svojho príhovoru veriacim povedal: „Boh nie je samotár, nie je individualista, Boh je Emanuel, Boh s nami, ktorý tiež vo svojom Synovi vyšiel  na cestu z neba na túto zem. Ak sme jeho synovia a dcéry, musíme ho nasledovať. Nesmieme stáť na mieste. V živote s Bohom musíme kráčať vpred, inak začneme cúvať. Nestojme. Hľadajme nové miesta nášho pôsobenia, najmä nové spôsoby, ako svetu darovať Krista, či sme v takom, alebo onakom postavení.“ Na záver spoločnej modlitby vešpier povzbudil diecézny biskup Mons. Viliam Judák prítomných do aktívneho zapojenia sa do spoločného putovania počas synodálneho procesu v záujme obohatenia ich farností, diecézy i celej Cirkvi, a všetkým udelil všetkým svoje požehnanie.
Synodálny proces v Katolíckej Cirkvi bude trvať tri roky, a bude pozostávať z konzultácií a rozlišovania. Bude rozčlenený do troch fáz a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Trojfázový postup synody začne na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme. Tému najbližšej synody potvrdenú Svätým Otcom Františkom zverejnili v marci 2020 v znení: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“. V synodálnom procese budú mať účasť aj orgány, ktoré sú prostredníkmi synodality, čiže synody východných katolíckych cirkví, rady a zhromaždenia cirkví sui iuris a biskupské konferencie v príslušných národných, regionálnych a kontinentálnych formách. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu. Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi. Druhá, kontinentálna fáza, bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023. Synodálna cesta vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018. Informácie o synodálnych aktivitách bude možné nájsť na stránke www.synoda.sk, ako aj na stránkach Nitrianskeho biskupstva.