V Šuriankach sa dočkali konsekrácie zrekonštruovaného chrámu i prvej birmovky vo vynovenom interiéri

Farnosť Šurianky aktuálne spravovaná excurrendo z Nových Sadov sa 4. októbra 2020 dočkala konsekrácie zrekonštruovaného farského Kostola sv. Kataríny a súčasne aj prvej birmovnej slávnosti v zrekonštruovanom interiéri chrámu. Kostol konsekroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák počas liturgickej slávnosti, pri ktorej s ním koncelebrovali miestny administrátor a farár farnosti Nové Sady Ján Chrenšč, dekan dekanátu Lužianky Peter Blahovec a farár farnosti Nitra – Zobor Milan Polák. Pri tejto slávnosti zároveň diecézny biskup udelil sviatosť birmovania pätnástim birmovancom. V homílii sa birmovancom biskup Judák prihovoril myšlienkami, v ktorých vyzdvihol súvis konsekrácie kostola so sviatosťou birmovania. Ako povedal: „Náboženský život prežívame aj v chráme. Chrám je miesto, ktoré si zvolil Boh, aby v ňom prebýval. Má byť konsekrovaný, pomazaný krizmou, aby sa tak zvýraznila jeho zasvätenosť Božím tajomstvám. Aj vy, birmovanci budete pomazaní tou istou krizmou, pretože vy ste vzácne, živé chrámy. Chrám by neznamenal nič, keby sme my do neho neprichádzali a neposväcovali sa. Oltár pomazaný krizmou, ozdobený oltárnou plachtou sa stáva stolom, na ktorom sa sám hostiteľ Ježiš Kristus dáva nám všetkým za pokrm, aby nás posilňoval a posväcoval. Všetci sme slabí, hriešni, nestáli, ale stretnutie s Bohom nás vždy môže robiť lepšími ľuďmi. Boh nám všetkým podáva svoju ruku, aby sme svoj život prežili zodpovedne, ako ľudia, ktorí vedia, prečo žijú. Hodnoty, ktoré ponúka Boh, nikdy nesklamú. Aj keď zablúdime, máme sa kde vrátiť, aby sme sa posväcovali a prinášali tieto hodnoty aj iným“ pripomenul biskup Judák v závere svojej homílie birmovancom. Miestne farské spoločenstvo po skončení slávnosti vyjadrilo vďačnosť Bohu za to, že sa im toto dielo podarilo a súčasne želanie, aby obnovený chrám slúžil nielen im v týchto dňoch a rokoch, ale aj budúcim generáciám.
Prvá písomná zmienka o kostole v Šuriankach je z roku 1297 a uvádza sa v nej, že tu bol kostol sv. Mikuláša. Počas tureckých nájazdov boli Šurianky vypálené a pravdepodobne bol poškodený aj kostol. Na základoch starého kostola bol v roku 1637 postavený kostol nový, terajší. V tej dobe Šurianky patrili do farnosti Čermany, čo dokazujú kanonické vizitácie farnosti Čermany. Vizitácie z roku 1764 uvádzajú, že kostol v Šuriankach bol požehnaný, nie konsekrovaný. Kostol bol postavený z kameňa a pálenej tehly a pod kostolom sa nachádzala krypta. O pätnásť rokov neskôr mal kostol drevený oltár, ktorého spodná časť bola murovaná, na oltári bol drevený obraz sv. Mikuláša a nad ním menší obraz Panny Márie. V kostole boli dva zvony, ktoré požehnal nitriansky biskup Anton Révay a chór s organom s dvomi registrami. Z pôvodného kostola sa okrem obrazu sv. Mikuláša zachovala plastika Kristus na Kríži z roku 1615, ktorá sa dnes nachádza nad bočným oltárom. 4.8.1801 vznikla nová expozitúra a farnosť Šurianky, odčlenením od farnosti Čermany. Novú farnosť tvorili Suľany, Šurianky a Perkovce a tieto obce ju tvoria dodnes. Kostol v priebehu ďalších rokov prešiel mnohými prestavbami a opravami. Najväčšou prestavbou bolo rozšírenie kostola o bočné časti a prestavba chóru podľa plánov významného architekta Michala Milana Harminca v 30-tych rokoch minulého storočia. V sedemdesiatych rokoch bola pristavená nová sakristia a po menšom požiari v roku 1987 bol kostol zreštaurovaný v roku 1990. Koncom minulého roka sa podarilo kostol splynofikovať, zaviesť ústredné kúrenie a v tomto roku prebehla rozsiahla oprava kostola. Ako prvé bolo urobené nové presbytérium s kamenným oltárom i ambónou z pieskovca a novou dlažbou. Potom sa vymenila inštalácia elektrického vedenia, kostol bol vymaľovaný a napokon sa vymenila dlažba aj v lodi kostola. Rekonštrukciu presbytéria, oltár a ambónu navrhol Ing. Arch. František Dulík. Práce vykonala firma KASOČE – Jozef Červeňan.