V Zoborskom kláštore oslávili jubileá zoborského opáta Mons. Ladislava Belása

89 rokov života, 66 rokov kňazskej služby, 46 rokov od menovania za pápežského kaplána a nitrianskeho kapitulného kanonika a 13 rokov od menovania za titulárneho zoborského opáta. To sú životné medzníky Mons. ThDr. Ladislava Belása, kňaza Nitrianskej diecézy, ktorý svoju jeseň života prežíva v starobylej Nitre na zaslúženom odpočinku, ale s čulou mysľou a neustále živým záujmom o dianie v Nitre a Nitrianskej diecéze, o históriu, či celý život milované knihy hlavne v nitrianskej Diecéznej knižnici. Členovia Zoborského skrášľovacieho spolku v spolupráci s Farnosťou sv. Urbana na Zobore a Seminárom sv. Gorazda v Nitre usporiadali pre jubilanta 12. septembra 2019 ďakovnú sv. omšu pri príležitosti týchto jubileí, ktorú Mons. Belás spolu s rektorom kňazského seminára Mons. Mariánom Dragúňom, s miestnym farárom Milanom Polákom, prefektom seminára Romanom Titzem a pedagógom Mons. Gašparom Froncom celebroval v ruine Kostola sv. Jozefa v areáli Zoborského kláštora za účasti nitrianskych veriacich a bohoslovcov nitrianskeho seminára. Vo svojej homílii priblížil prítomným históriu kláštora a jeho význam v dejinách Cirkvi na území Slovenska a podelil sa o svoje životné skúsenosti. V závere slávnosti jubilant prijal od prítomných účastníkov množstvo gratulácií a žičení, ktoré boli dôkazom jeho obľúbenosti, ale aj zásluh, ktoré sú vďaka jeho činorodej práci a dlhoročnej kňazskej službe verejnosťou pozorne vnímané a cenené.