Večer milosrdenstva v kostole bratov Tešiteľov v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce (12. februára) V piatok 12. februára 2016 sa v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Zlatých Moravciach uskutočnil modlitbový Večer milosrdenstva. Mládežnícku sv. omšu o 19.30 celebroval páter Timotej CCG, ktorý vo svojej homílii poukázal na zmysel mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Po sv. omši nasledovala moderovaná adorácia. Hudobnú stránku liturgie i poklony Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej pripravila rodina Predáčovcov. Počas adorácie sa veriaci pod vedením pátra Timoteja pomodlili ruženec i litánie k Božiemu milosrdenstvu. Všetci prítomní mali tiež možnosť osobne si uctiť relikviu sv. Faustíny, ktorá sa nachádza v kostole bratov Tešiteľov. Počas Večera milosrdenstva mohli veriaci pristúpiť i k sviatosti zmierenia. Na záver páter Timotej udelil prítomným individuálne požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.