Vedecký seminár na tému Mons. ThDr. Jozef Tiso – kňaz a prezident

Nitra (25. apríla) Biskupský úrad v Nitre a Katedra dejín RKCMBF UK dňa 25. apríla 2017 spoločne zorganizovali vedecký seminár na tému Mons. ThDr. Jozef Tiso – kňaz a prezident. Účelom tohto akademického podujatia bolo prispieť k vedeckej diskusii o historickej téme, ktorá je v mnohom ohľade dosiaľ deziderátom historického výskumu, a sústrediť sa osobitne na jeho kňazskú dimenziu.

Prednášajúci sa snažili, ako v úvode podujatia odznelo, o analýzu významnej postavy slovenských dejín predovšetkým z pohľadu cirkevno-historického a teologického. Osobitná pozornosť sa venovala mysleniu Jozefa Tisu, jeho kňazstvu a duchovnému rozmeru, z ktorého vychádzali všetky jeho činy a postoje. Z tejto perspektívy sa prednášajúci zamerali na Tisove vnímanie dobových spoločenských problémov, židovskej otázky a sociálnej problematiky a na vzťah cirkevnej autority ku kňazovi a prezidentovi Jozefovi Tisovi.

Prezentované boli zistenia nových vedeckých výskumov ako aj doteraz známe skutočnosti. Príspevky, ktoré pre krátkosť času odzneli iba v stručnej podobe, budú v plnom znení publikované v pripravovanom vedeckom zborníku. Bohatá účasť vyše 300 poslucháčov však dokázala nielen potrebu, ale aj záujem širokej akademickej i neakademickej verejnosti o podujatia podobnej tematiky.

Foto: Marek Mucha

photophoto-4photo-12