Veľkonočná radosť v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre aj vďaka 11 katechumenom, ktorí sa stali kresťanmi

Katedrála – Bazilika sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 8. apríla 2023 počas Veľkonočnej vigílie Vzkriesenia Ježiša Krista stala aj svedkom veľkonočnej radosti z udelenia sviatostí kresťanskej iniciácie 11 dospelým mladým  mužom a ženám z rôznych farností Nitrianskej diecézy. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý predsedal tejto liturgickej slávnosti za účasti množstva veriacich pokrstil, pobirmoval a nakoniec aj po prvýkrát podal Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu mladým ľuďom, ktorí sa po zodpovednej príprave rozhodli prijať Krista do svojich životov a kráčať v jeho šľapajách. Biskup Viliam svoju veľkonočnú homíliu preto zameral aj na povzbudenie nových kresťanov pre život s Kristom. Jeho slová o novom živote  a vykúpení smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, a o plnom živote v Kristovi, zarezonovali nielen v dušiach katechumenov, ale aj všetkých prítomných. Symbolika Veľkonočného paškálu a obradu svetla, bohoslužby slova, obnovenia krstných sľubov, vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie, či záverečná Eucharistická procesia s požehnaním ľudu i mestu, len umocnili celú atmosféru slávnosti, z ktorej si všetci mohli odniesť pre seba i svoje rodiny to najpodstatnejšie, čo kresťanská viera človeku dáva.

Podobne aj počas pontifikálnej sv. omše na Veľkonočnú nedeľu 9. apríla 2023, ktorú opäť v Katedrále Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, si mohli prítomní veriaci vypočuť hlboké myšlienky, v ktorých sa biskup Viliam vo svojom príhovore venoval téme života, zákonitostí života v prírode i v živote človeka, ale najmä života v Bohu a s Bohom a s tým súvisiacemu novému a večnému životu vďaka vzkriesenému Ježišovi Kristovi. Ako v závere svojho príhovoru povedal: „Veľká noc nie je sviatkom minulosti, memóriou niečoho čo sa stalo. Odkaz Veľkej noci je prítomný a pozýva nás zapojiť sa do života Krista. Takto náš život nadobúda novú kvalitu. Mal by meniť náš postoj k životu, k práci, k starostiam, vzťahom, času, večnosti, utrpeniu a smrti. Dáva nášmu životu zmysel a svet tak môže poznať, že Ježiš naďalej žije aj v nás. Majme odvahu k veľkonočnej viere, z ktorej prýšti opravdivá radosť. Pozvime Ježiša Krista aby prišiel k nám, aby nás premenil, aby sa on stal sám našim životom a našou radosťou. Radosť Zmŕtvychvstalého nech je vždy s vami všetkými. Amen!“ T.U.

Foto: Tomáš Fečo / Človek a viera
Marek Mucha