VITAE CANONICORUM NITRIENSIUM – nová publikácia

Vo vydavateľstve PUBLICA v roku 2021 vyšla nová publikácia pod názvom Vitae Canonicorum Nitriensium. Publikácia z autorského pera ThLic. Martina Bošanského, PhD., ktorý je archivárom Nitrianskeho biskupstva a správcom Diecéznej knižnice v Nitre je biografickým slovníkom Nitrianskej katedrálnej kapituly od najstarších čias do súčasnosti. Publikácia nadväzuje na dielo z roku 2013 pod názvom „Insígnie kanonikov Nitrianskej kapituly“ od Miroslava Glejteka a Vladimíra Rábika, a dopĺňa diela jedno z roku 1835 od nitrianskeho biskupa Jozefa Vuruma pod názvom „Episcopatus Nitriensis eiusque praesolum memoria“ a druhé z roku 1896 od Jozefa Wagnera pod názvom „Adalékok a nyitrai székes-káptalan torténetéhez“.

Čitateľ sa má v publikácii možnosť oboznámiť s dejinami katedrálnej kapituly v Nitre a biografiami zosnulých kanonikov kapituly. Cieľom publikácie nebolo priniesť vyčerpávajúce biografické profily kanonikov, ale celostný a sumárny pohľad na personálne obsadenie kapituly naprieč storočiami. V slove na úvod sa k publikácii vyjadril aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slovami:  „Dejiny tvorili konkrétni ľudia, preto je našou povinnosťou na nich nezabúdať, ale si ich pripomínať, vracať sa k ich duchovným odkazom, lebo z minulosti k nám hovoria aj dnes. Veď každý rozumný človek sa obohacuje poznáva ním histórie, preveruje si svoje myslenie i konanie, a to aj činmi ľudí z našej minulosti, čo nám umožňuje aj toto dielo.“

Publikácia bola venovaná blahej pamiatke nestora nitrianskej cirkevnej historiografie kanonika Mons. Ladislava Belása, ktorý odišiel do večnosti krátko pred jej dokončením.