Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky CMŠ s VJ maďarským v Štúrove

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ materskej školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim, PhD. v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a  katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014,

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy sv. Imricha s vyučovacím jazykom maďarským – Szent Imre Egyházi Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo

Kvalifikačné požiadavky:
– kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
– splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
– občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
– zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
– ovládanie štátneho jazyka, podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
– ovládanie maďarského jazyka slovom i písmom.

Osobnostné predpoklady:
– ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva,  pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
– ovládanie cirkevnej legislatívy platnej pre katolícke školy a školské zariadenia,
– znalosť legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti,

– ochota a schopnosť utvárať dobré a pokojné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov školy, schopnosť a ochota pracovať tímovo,
– dobré vyjadrovacie schopnosti, presnosť a zodpovednosť,
– schopnosť vychovávať žiakov materskej školy v kresťanskom duchu,
– osobný život v súlade s katolíckou vierou a katolíckymi morálnymi zásadami,
– základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Ďalšie požiadavky:
– predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja materskej školy“ – návrh koncepcie rozvoja materskej školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-5 normostrán (1 normostrana – 1800 znakov), so zohľadnením katolíckeho charakteru materskej školy

Zoznam požadovaných dokumentov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
2. profesijný štruktúrovaný životopis,
3. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach, dokladu o znalosti štátneho jazyka – napr. maturitné vysvedčenie s vyznačením maturitného predmetu Slovenský jazyk),
4. odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
5. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
6. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden mesiac),

7. návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky),
8. aktuálny krstný list s vyznačením prijatia sviatosti birmovania, sviatosti manželstva, resp. cirkevný sobášny list (dobrovoľné),
9. odporúčanie vlastného farára v súlade s Kán. 107 CIC (Kódexu kánonického práva),
10. písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI S OSTATNÝMI DOKUMENTMI:
Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením na prednej strane vľavo „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ/RIADITEĽKA CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. IMRICHA – SZENT IMRE EGYHÁZI ÓVODA , ŠTÚROVO – NEOTVÁRAŤ“,  alebo ich doručia osobne najneskôr do 20. júna 2023

na adresu:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
Diecézny školský úrad
Námestie Jána Pavla II. č. 7
P.O. Box 46 A
950 50 Nitra

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. prezentačnej pečiatke biskupstva.

Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski, PhD.
zástupca riaditeľa
Diecézneho školského úradu