Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku SOŠ pedagogickej sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a ním povereným zástupcom riaditeľa Diecézneho školského  úradu Mgr. Dariuszom Žuk-Olszewskim, PhD.  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a  katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014,

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  

Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Andreja Svorada a Benedikta, 1. mája 7, 911 01 Trenčín

 

Kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
  a odborných zamestnancov,
 • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
 • občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
 • absolvovanie minimálne základného modulu funkčného vzdelávania (nevyžaduje sa v prípade získania najmenej vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania),
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
 • ovládanie štátneho jazyka, podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019.

 

Osobnostné predpoklady:

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre oblasť stredných odborných škôl,  pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • ovládanie cirkevnej legislatívy platnej pre katolícke školy,
 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota a schopnosť utvárať dobré a pokojné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov školy, schopnosť a ochota pracovať tímovo,
 • dobré vyjadrovacie schopnosti, presnosť a zodpovednosť,
 • schopnosť vychovávať žiakov školy v kresťanskom duchu,
 • osobný život v súlade s katolíckou vierou a katolíckymi morálnymi zásadami,
 • základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Ďalšie požiadavky:

 • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 5-7 normostrán (1 normostrana – 1800 znakov)  a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

 Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

 1. a) úvod,
 2. b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
 3. c) analýza súčasného stavu s použitím napr. SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
 4. d) ciele koncepcie rozvoja školy,
 5. e) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
 6. f) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 7. g) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
 8. h) záver.

Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná a realizovateľná.

Zoznam požadovaných dokumentov:

 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania písomnosti a telefonický kontakt,
 2. osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
 3. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach, dokladu o znalosti štátneho jazyka – napr. maturitné vysvedčenie s vyznačením maturitného predmetu Slovenský jazyk),
 4. odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 5. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
 7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden mesiac),
 8. návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky),
 9. aktuálny krstný list s vyznačením prijatia sviatosti birmovania, sviatosti manželstva, resp. sobášny list (dobrovoľné),
 10. odporúčanie vlastného farára v súlade s Kán. 107 CIC (Kódexu kánonického práva),
 11. písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI S OSTATNÝMI DOKUMENTMI:

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke  s označením na prednej strane vľavo „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ/RIADITEĽKA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY PEDAGOGICKEJ  sv. ANDREJA SVORADA A BENEDIKTA, TRENČÍN – NEOTVÁRAŤ“,

 alebo ich doručia osobne  najneskôr do  12. júna 2023

 na adresu:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Diecézny školský úrad

Námestie Jána Pavla II. č. 7

P.O. Box 46 A

950 50 Nitra

 

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. prezentačnej pečiatke biskupstva.

Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski, PhD.

zástupca riaditeľa

Diecézneho školského úradu