Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša v Soblahove

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. Petrom Valaským v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 ods.3 zákona č. 552/2 003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 9 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy Prot. č. 1012/2014 zo dňa 01. 10. 2014,

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej

školy sv. Mikuláša, Soblahov 346,

91338 Soblahov

Kvalifikačné požiadavky:
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
občianska bezúhonnosť, podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
absolvovanie minimálne základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (nevyžaduje sa v prípade získania najmenej vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na manažment výchovy a vzdelávania),
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa §16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019,
ovládanie štátneho jazyka, podľa §17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019.

Osobnostné predpoklady:
ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, ovládanie cirkevnej legislatívy platnej pre katolícke školy a školské zariadenia, znalosť legislatívy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti, ochota a schopnosť utvárať dobré a pokojné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov školy, schopnosť a ochota pracovať tímovo, dobré vyjadrovacie schopnosti, presnosť a zodpovednosť, schopnosť vychovávať žiakov školy v kresťanskom duchu, osobný život v súlade s katolíckou vierou a katolíckymi morálnymi zásadami, základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy.

Ďalšie požiadavky:

predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 5-7 normostrán (1 normostrana – 1800 znakov) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:
Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
1. a) úvod,
2. b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
3. c) analýza súčasného stavu s použitím napr. SWOT analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
4. d) ciele koncepcie rozvoja školy,
5. e) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
6. f) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
7. g) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
8. h) záver.
Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná a realizovateľná.

Zoznam požadovaných dokumentov:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s presnou adresou doručovania
písomnosti a telefonický kontakt,
2. osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis,
3. overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach, dokladu o znalosti štátneho jazyka – napr. maturitné vysvedčenie s vyznačením maturitného predmetu Slovenský jazyk),
4. odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
5. potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
6. potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
7. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden mesiac),
8. návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky),
9. aktuálny krstný list s vyznačením prijatia sviatosti birmovania, sviatosti manželstva, resp. sobášny list (dobrovoľné),
10. odporúčanie vlastného farára v súlade s Kán. 107 CIC (Kódexu kánonického práva),
11. písomný súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI S OSTATNÝMI DOKUMENTMI:
Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením na prednej strane vľavo „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ/RIADITEĽKA CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY SV. MIKULÁŠA, SOBLAHOV – NEOTVÁRAŤ“, alebo ich doručia osobne najneskôr do 14.7. 2023 na adresu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov, Hlavná 212, 91338 Soblahov. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Mgr. Peter Valaský, farár Soblahov
štatutárny zástupca