Výročná spomienka na zosnulých v Hospici u Bernadetky

Pamiatku desiatok zosnulých, ktorí počas uplynulých dvanástich  mesiacov ukončili svoju pozemskú púť v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, si pozostalí príbuzní a známi spoločne uctili 3. novembra 2019 počas výročnej spomienky zorganizovanej pracovníkmi a dobrovoľníkmi Hospicu. Za účasti riaditeľky hospicu MUDr. Leony Šothovej a zdravotného a dobrovoľníckeho personálu celebroval páter  Andrzej Drogoś, SDS v Kaplnke sv. Bernadetky sv. omšu za duše zosnulých, ale aj za pracovníkov hospicu, ktorí sa svojou službou snažia o to, aby posledné chvíle pacientov v tomto zariadení boli čo najdôstojnejšie. Vo svojej homílii povzbudil prítomných pozostalých vo viere, vyzval ich k modlitbám za zosnulých blízkych a vyjadril kresťanskú nádej vo večný život, vďaka ktorej bol aj odchod zosnulých do večnosti menej bolestný aj pre ich najbližších. Práve kresťanská viera a nádej pomáha k ľahšiemu prežívaniu zármutku aj pozostalým, na čo sa zameriava aj duchovná podpora zabezpečovaná v hospici. V závere sv. omše sa preto pátrovi Andrzejovi Drogośovi, SDS poďakovali za jeho duchovnú službu, ale aj za službu ďalších členov komunity salvatoriánov v Nitre, ktorú počas celého roka poskytujú klientom hospicu, a ich príbuzným. Po skončení sv. omše mali  účastníci spomienky možnosť zotrvať pri občerstvení a pri vzájomných rozhovoroch, ale hlavne spomínať na zosnulých, či na nie ľahké chvíle prežité pri ich posledných chvíľach v hospici, ktoré však vďaka starostlivému personálu a dobrovoľníkom mohli prežívať ľahšie.

Hospicová starostlivosť zabezpečuje pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov najmä zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie psychickej pohody a dôstojný odchod do večnosti. Zabezpečuje aj psychickú, sociálnu, emocionálnu a duchovnú podporu pacientom, ale aj ich blízkym vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku. O to sa snažia aj v zariadení Diecéznej charity v Hospici – dome pokoja a zmieru v Nitre a pravidelné výročné spomienkové stretnutia v dušičkovom období sú jednou z foriem, ako prejaviť službu a pomoc pozostalým aj po odchode ich príbuzných do večnosti.