Začiatok školského roka na cirkevnej škole v Machulinciach s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

Pri príležitosti 30. výročia založenia ZŠ sv. Dominika Sávia v Machulinciach sa otvorenie nového školského roka začalo slávnostnou sv. omšou v miestnom Kostole Božského srdca Ježišovho v Machulinciach, ktorú celebroval nitriansky biskup biskup Mons. Viliam Judák. V príhovore poďakoval tým, ktorí v ťažkých časoch stáli odvážne pri zrode a zaslúžili sa o vznik cirkevnej základnej školy. Poďakoval aj učiteľskému zboru terajšiemu aj bývalému. Viackrát podotkol, že cirkevná škola je nielen konkurencieschopná akejkoľvek štátnej škole, ale predovšetkým má pridanú hodnotu, ktorou je snaha budovať človeka integrálne – celistvo, zasievaním kresťanských hodnôt a budovaním ľudských charakterov žiakov. Pedagógovia i žiaci školy prejavili radosť z návštevy diecézneho biskupa vo svojej škole a vyjadrili vďaku za jeho prítomnosť a jeho povzbudzujúce slová, medzi ktoré patrili aj myšlienky nasmerované na tri okná školy, okno do zadného  dvora, aby pamätali a mali v úcte minulosť, okno dopredu, symbolizujúce napredovanie, víziu a neustálu snahu o zlepšovanie sa a okno do neba, ktoré je najhlavnejšie, ktoré symbolizuje Božia milosť a pomoc. Po liturgickej slávnosti Mons. Judák spolu so starostom obce privítali nových žiakov prvého ročníka, ktorým pri tejto príležitosti starosta obce odovzdal knihy na pamiatku. Biskup Judák navštívil aj priestory cirkevnej školy, aby sa na vlastné oči presvedčil o jej stave a úrovni, ktoré sú ponúkané jej žiakom pri ich vzdelávaní, kresťanskej formácii a príprave do života.