Žiacka konferencia – súťaž pre žiakov stredných škôl – výzva

Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry na Slovensku, ktorý začal 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla 2024, organizuje Ponitrianske múzeum v Nitre ŽIACKU KONFERENCIUŽiacka konferencia je adresovaná žiakom stredných škôl a gymnázií na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vytvára jedinečný priestor na prezentáciu tém, ktoré sa venujú regionálnej histórii, sú zaujímavé a pomerne neznáme. Cieľom konferencie je nielen vzbudenie záujmu o históriu mesta a regiónu, ale aj príprava na ďalšie štúdium prostredníctvom práce s informáciami a s odbornou literatúrou, prostredníctvom spracovania prezentácie a vystupovania na verejnosti, cibrenia si rečníckeho prejavu a komunikačných či interpretačných schopností.

V rámci  konferencie sa uplatnia prvky rovesníckeho vzdelávania, t. j. prednášajúcimi budú žiaci, ktorí svoje výstupy budú prezentovať žiakom, svojim rovesníkom.

Aktívni účastníci žiackej konferencie si môžu vybrať ľubovoľnú tému spadajúcu do jedného z týchto tematických okruhov:

  1. Osobnosti cirkevného a náboženského života v nitrianskom regióne.
  2. Sakrálna architektúra  v nitrianskom regióne.
  3. Cyrilo-metodská cesta, Mariánska cesta, Svätoštefanská tradícia.

Žiacka konferencia je schválená Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD., nitrianskeho biskupa prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD. a predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. Františka Rábeka

Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášky a príspevkov: do 04. 04. 2024

Termín oznámenia výsledkov výberu účastníkov žiackej konferencie: 15. 04. 2024

Termín konania žiackej konferencie: 25. 04. 2024

Vyplnenú prihlášku na žiacku konferenciu (viď príloha) spolu s príspevkom je potrebné zaslať na mailovú adresu: zvilcekova@muzeumnitra.sk.

Prihlášku a ďalšie informácie k úprave príspevkov a kritérií hodnotenia nájdete v prílohe tohto mailu alebo na webe múzea TU.

Žiacka konferencia – Ponitrianske múzeum v Nitre (muzeumnitra.sk)