Rok Sedembolestnej

RSPM Big 2014_CMYK

Dekrét o vyhlásení Roka Sedembolestnej Panny Márie

 V roku 2014 si pripomenieme 450. výročie prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI. My, biskupi, zídení na 76. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska vo Vranove u Brna, reagujúc na početné prosby veriaceho ľudu, vyhlasujeme Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie sa začne sláviť 1. januára 2014 a bude zakončený 31. decembra 2014. Jeho vrcholom bude slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panne Márie, dňa 15. septembra 2014 v Šaštíne.
Veľmi si želáme, aby všetci členovia Katolíckej cirkvi na Slovensku využili tento rok na prehĺbenie katolíckej viery a úcty voči našej Matke, Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Máme nádej, že s Božou pomocou prinesie tento čas hojné duchovné ovocie, ktoré sa prejaví najmä v našich rodinách, farnostiach a spoločenstvách, aby sa podľa vzoru Panny Márie bližšie primkli k Ježišovi Kristovi ako ku svojmu osobnému Spasiteľovi a Vykupiteľovi.
Povzbudzujeme veriacich, aby sa tento jubilejný rok stal časom obnovenia a prehĺbenia modlitby posvätného ruženca, prostredníctvom ktorého rozjímame nad tajomstvami našej spásy. Chceme prosiť našu nebeskú Matku, ochrankyňu života, o pomoc a príhovor pri obrane nenarodeného života, rodiny a manželstva v našej krajine i v celej Európe.
Dané v Bratislave, dňa 21. novembra 2013, na spomienku Obetovania Panny Márie.
Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Marián Chovanec, generálny sekretár KBS