Diecézny cirkevný súd

Diecézny cirkevný súd

 

Súdny vikár: ICDr. Michal Rajec, PhD.

 

Sudcovia:

Mons. ICLic. Ernest Bredschneider

Mons. ThDr. ICLic. Jozef Daško, PhD.

ICLic. Ján Ďuriga

ICDr. Marek Virág, PhD.

ICLic. Peter Korenčiak

ICLic. František Šútor

ICLic. Jozef Varhaník

ICLic. Marian Uváček 

ICLic. Miroslav Cimerák

 

Defensor vinculi / obhajca zväzku: 

ICLic. Marek Ďurás

ICLic. Tomasz Poterala, MSC

JUDr. ICLic. Katarína Kaňková, PhD.

ICLic. Luboš Mihálka

 

Promotor iustitiae / promótor spravodlivosti: 

ICLic. Marek Ďurás

 

Notár: 

Ing. Mgr. Jana Jozeková

Mgr. Veronika Földešiová

 

Stáli patróni diecézneho cirkevného súdu:

JUDr. ICLic. Peter Hrušovský

JUDr. ICLic. Katarína Kaňková, PhD.

 

Nitriansky diecézny biskup je zo svojho úradu okrem zákonodarnej a výkonnej moci nositeľom aj súdnej moci vo svojej diecéze (kán. 391, § 1 KKP). Súdnu moc v diecéze vykonáva diecézny biskup buď osobne, alebo ju vykonáva prostredníctvom svojho cirkevného súdu (kán. 391, § 2).

Diecézny cirkevný súd Nitrianskej diecézy je súčasťou diecéznej kúrie (Biskupského úradu) a vo svojej práci sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva – siedmej knihy. Cirkevný súd tvorí súdny vikár, sudcovia, obhajca zväzku, promótor spravodlivosti, notár a advokáti. Sú menovaní slobodne diecéznym biskupom na určitý čas (kán. 1422 KKP).

Prácu cirkevného súdu koordinuje súdny vikár. Cirkevný súd v Nitre je súdom prvej inštancie pre Nitriansku diecézu. Na cirkevný súd sa obracajú ľudia prevažne so žiadosťami o preskúmanie platnosti ich manželstva, ak nadobudnú presvedčenie resp. dôkazy o tom, že toto ich manželstvo nebolo uzavreté platne podľa noriem cirkevného práva. Toto skúmanie podlieha riadnemu súdnemu procesu a končí vynesením rozsudku.

Predsúdne alebo pastoračné skúmanie veriacich v diecéze, ktorí majú pochybnosti o platnosti svojho manželstva alebo sú dokonca presvedčení o jeho neplatnosti sa uskutočňuje pred vlastným farárom (administrátorom). Cieľom takéhoto skúmania je zhromaždiť všetky užitočné prvky pre prípadnú žiadosť o proces manželskej nulity. Po zozbieraní všetkých prvkov, v prípade možnej existencie právneho titulu alebo titulov neplatnosti a dôkazov či svedkov, ktorí to môžu potvrdiť, predsúdne skúmanie sa ukončí podaním žiadosti, ku ktorej sa pripoja všetky potrebné dokumenty. Žiadosť predložia obaja manželia alebo jeden z nich na kompetentný tribunál (Pápež František, Mitis Iudex Dominus Iesus, čl. 3-5).

Pokiaľ kauza o nulitu manželstva nie je rezervovaná Apoštolskému stolcu, kompetentným tribunálom môže byť:

1) tribunál miesta, kde bolo manželstvo uzavreté;

2) tribunál miesta, kde má jedna alebo obidve stránky trvalé alebo prechodné bydlisko;

3) tribunál miesta, kde treba zhromaždiť väčšinu dôkazov (kán.1672 KKP).

 

V prípade potreby o upresnenie niektorých skutočností či otázok, je možné obrátiť sa na kanceláriu Diecézneho cirkevného súdu cez úradné hodiny (v pracovné dni od 9.00–11.30 hod; od 13.00–15.00 hod.).

 

Adresa:

Diecézny cirkevný súd

Námestie Jána Pavla II. č. 7

P.O. Box 46 A

950 50 NITRA

Tel.: 037-772 17 47

e-mail:

sudny.vikar@nrb.sk

diecezny.sud@nrb.sk