Diecézne múzeum

Riaditeľka:

Mgr. Veronika Pleštinská, PhD.

 

Otváracie hodiny: – v letnom období: denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod.
– v zimnom období: sobota, nedeľa od 10.00 do 15.00 hod. V iné dni v zimnom období je možné návštevu telefonicky dohodnúť.
– múzeum môže byť zatvorené počas štátnych a cirkevných sviatkov
Vstupné: – dospelí: 1 €
– študenti, deti, dôchodcovia: 0,50 €
– deti do 6 rokov: zdarma
Kontakt: Biskupský úrad v Nitre
Diecézne múzeum
Námestie Jána Pavla II. č. 7
Poštový priečinok 46 A
950 50 Nitra- telefón: 037-772 17 47
– Mimo otváracích hodín počas zimnej sezóny múzeum otvoríme na požiadanie.

Návštevu si je možné dohodnúť na adrese dieceznemuzeum@gmail.com.

Viac informácií http://www.nitrianskyhrad.sk/otvaracie-hodiny/

 

Z počiatkov našej kresťanskej a národnej minulosti

Pri pastoračnej návšteve Svätého Otca bl. Jána Pavla II. v r. 1990 na Slovensku zazneli aj tieto slová: „Kto by chcel vytrhnúť kresťanskú vieru z kultúry a zo života slovenského národa, nemohol by pochopiť jeho dejiny, od tých najstarších až po dnešné“. A inde: „Nemožno vybudovať kultúru a vynechať či kŕčovite odmietať to, čo je cultus – úcta, uctievanie. Nekultúrny človek a nekultúrny národ sú človek a národ bez úcty k sebe, k blížnemu, k svetu, k Bohu.“

Žiť život bez hĺbky, bez úcty k tradíciám a veľkým činom našich predkov – to nie je náš život. A aj preto som sa rozhodol realizovať dávnejšiu šľachetnú myšlienku môjho predchodcu na nitrianskom biskupskom stolci, J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca, a zriadiť v ním určených priestoroch diecézne múzeum. Žiaľ, kvôli nedostatku finančných prostriedkov môžeme teraz otvoriť iba jeho prvú časť – dlhodobú expozíciu literárnych pamiatok úzko spätých s počiatkami kresťanstva na našom území, s najstaršími dejinami nášho národa i nitrianskej diecézy.
V priebehu nasledujúceho roka rátame s otvorením druhej časti múzea, v ktorej chceme vystavovať predmety katedrálneho pokladu. Dlhodobým cieľom je vybudovať profesionálnu vedeckú inštitúciu, ktorá bude všestranne skúmať, chrániť, konzervovať, evidovať aj dôstojne vystavovať cirkevno-umelecké pamiatky, ktoré nám zanechali naši predkovia. Týmto by sme chceli rozvíjať a upevňovať historické aj kresťanské povedomie veriacich našej diecézy, sprístupňovať dejiny nitrianskeho biskupstva aj smerom k širokej verejnosti, napomáhať vystavenými exponátmi k hlbšiemu chápaniu zmyslu života, a to všetko uskutočňovať v ekumenickom rozmere a v otvorenom dialógu v duchu súčasnej evanjelizácie.

V otvorenej časti diecézneho múzea, ktoré bolo sprístupnené 5.7.2007, si Vám dovoľujeme predstaviť faksimile rôznych dokumentov, ako napr. úryvok spisu O obrátení Bavorov a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Metodovi, či ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei. Vystavené sú aj ukážky z hlaholík, ako napr. z Assemaniho evanjeliára, Kyjevských listov, Napomenutia vladárom či Sinajského euchológia vrátane Staroslovenského spovedného poriadku. Neobišli sme ani cyriliká ako Zákon sudnyj ljudem, Nomokánon, Život Konštantína a Život Metoda, Proglas či Rozprava O písmenách mnícha Chrabra. Súčasťou expozície je i ukážka Cividalského a Nitrianskeho evanjeliára, ako aj faksimile Zoborských listín. To všetko je doplnené mapami Veľkej Moravy, pôdorysmi a modelmi dôležitých kostolov, obrazmi, plastikami, kópiami a originálmi významných archeologických nálezov, napr. pyxidy z Čiernych Kľačian, rôznych krížikov či antických lámp s kresťanskými výzdobnými motívmi, nájdenými na našom území.

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla 2008 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák slávnostne otvorili druhú časť Diecézneho múzea – klenotnicu. Je v nej inštalovaný chrámový poklad Nitrianskej katedrály a Biskupského úradu v Nitre. Nachádzajú sa tam bohoslužobné sakrálne predmety – kalichy, monštrancie, svietniky a pod., ktoré tak jedinečným spôsobom dotvárajú celý projekt Diecézneho múzea, ktorý osobne inicioval Mons. Viliam Judák. Diecézne múzeum v Nitre tak poskytuje svojim návštevníkom popri poznávacích a náboženských informáciách i zážitok umelecký a kultúrny.