Oznamy

Vzhľadom na poskytnutie finančných prostriedkov, účelovo určených na obnovu kláštora v Hronskom Beňadiku v súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva financií č. 33/2018 Biskupstvo Nitra vybralo na základe § 113 Zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. spoločnosť, ktorá bude realizovať stavebné práce týkajúce sa obnovy striech kláštora.
Práce, ich rozsah a cena sa budú realizovať na základe tejto zmluvy:

ZoD medzi Biskupstvo Nitra a Pavol Kuruc – Izokom

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1-300x111

.

.

Podpora z programu ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom v roku 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, na základe zmluvy číslo MK-2602/2018/1.1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, podporilo dotáciou vo výške 9.900,- Eur realizáciu projektu „Dokončenie prípravnej dokumentácie obnovy Konventu Kláštora benediktínov na Veľkej Skalke vrátane potrebných výskumov a zameraní, ÚZPF NNKP:1305/1-7″.

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1-300x111

.

.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, na základe zmluvy číslo MK-3439/2017/1.1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu, podporilo dotáciou vo výške 13.000,- Eur realizáciu projektu „Reštaurovanie hlavného vstupného portálu kláštorného Kostola Panny Márie a sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku č. ÚZPF: 1229/2 – II. etapa.

FOTO PRÍLOHA

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1-300x111

.

.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo dotáciou vo výške 20.000,- Eur realizáciu projektu „Reštaurovanie fasády a vstupného schodiska Kaplnky sv. Michala na Vŕšku“, ktoré boli určené na obnovu fasády uvedeného kostolíka v centre Nitry.

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1-300x111

Podrobný rozpis projektu.

.

.

Poľnohospodárska pôda na prenájom

Nitrianske biskupstvo ponúka na prenájom poľnohospodársku pôdu. Ponuky prosíme predkladať do 18.3.2017. Podrobný rozpis pozemkov nájdete tu.

Ponuka musí obsahovať okrem ceny aj krátky popis spoločnosti (s. r. o., SHR a pod.), dátum vzniku a rozsah činností v poľnohospodárstve.

Ponuky žiadame predkladať len v písomnej podobe, v uzatvorenej obálke na poštovú adresu:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

ekonomické oddelenie

Nám. Jána Pavla II. č. 7

950 50 Nitra

Obálku označiť: „Prenájom – neotvárať“

PODPORA Z PROGRAMU MINISTERSTVA KULTÚRY OBNOVME SI SVOJ DOM v roku 2015

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1
Ministerstvo Kultúry SR podporilo projekt:Letná škola konzervovania a tradičných spôsobov murovaniavo výške 10.000 eur, ktoré boli určené na:
Obnovu poškodených murív konventu kláštora spôsobom tradičného murovania počas letnej školy v priestoroch Benediktínskeho kláštora na Skalke pri Trenčíne
Biskupstvo Nitra sa na projekte podieľalo spoluúčasťou vo výške 825 eur.

PODPORA Z PROGRAMU MINISTERSTVA KULTÚRY OBNOVME SI SVOJ DOM v roku 2013

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1
Ministerstvo Kultúry SR podporilo projekt:„Komplexná obnova Sýpky, tzv. Opátskeho krídla a rekonštrukcia fasád a striech NKP – Kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku“ vo výške 100.000 eur, ktoré boli určené na výdavky v členení:
Archeologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu – max. 10.000 eur;
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie – max. 28.300 eur;
Projektová dokumentácia –max.60.517 eur
Zameranie skutkového stavu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – max. 20.000 eur;
Sanácia vlhkosti – max. 5.000 eur.
Biskupstvo Nitra sa na projekte podieľalo spoluúčasťou vo výške 398.419 eur.

Ďalšia podpora z programu MK SR Obnovme si svoj dom

V roku 2013 bola Nitrianskemu biskupstvu pridelená dotácia vo výške 12.000 eur z programu MK SR Obnovme si svoj dom na projekt „Archeologický, architektonicko-historický výskum a zabezpečenie statických porúch a bezpečnosti na objekte jezuitského kláštora na Skalke pri Trenčíne.

Skalka1

Spolupráca Castellum n. o. a Ministerstva kultúry SR

MKSR_znak_s_logom_a_podporou_1

Nezisková organizácia Castellum. n.o. v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a Krajským pamiatkovým úradom v Nitre pripravuje sériu knižných publikácií venovaných Mariánskym a Trojičným stĺpom na Slovensku. Prvé vydanie bude mapovať históriu, vývoj, typológiu a ikonografiu v Trnavskom kraji. Veľmi zaujímavou kapitolou bude komplexne prírodovedecké vyhodnotenie použitých hornín sledovaného typu pamiatok. Čitateľov prekvapí množstvo archívnych informácií a historických fotografií dokumentujúcich premeny sledovaných pamiatok v čase od druhej polovice 17. storočia až po súčasnosť.

kliknite tu TRNAVA

kliknite tu NITRA

Podpora z programu Obnovme si svoj dom, MK SR

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra získalo z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom prostriedky vo výške 8.000 Eur na vykonanie výskumov na objekte Benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku.
V budúcnosti sa plánuje komplexná obnova tejto výnimočnej kultúrnej pamiatky.

Poskytnutie grantu z Nadácie VÚB

Nadácia VÚB poskytla v priebehu rokov 2011 až 2013 sumu 170.00 eur na projekt Reštaurovania vitrážových okien a ich kamenných ostení na objekte kostola sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.
Vďaka tejto podpore bolo možné zreštaurovať a obnoviť 7 ks vitrážových okien, ktorých poškodenie bolo tak závažné, že mohlo dôjsť k ich deštrukcii.