Názov projektu:

„Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry“

Realizácia v rámci programu:

„Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

Cieľ projektu:

Cieľom je obnovené, zrekonštruované a chránené kultúrne dedičstvo. (podrobnosti)

Cieľ projektu vyjadrený v merateľných indikátoroch a ich cieľová hodnota:

1. Počet obnovených/rekonštruovaných budov: 1

2. Počet pamiatkových predmetov obnovených/zrekonštruovaných: 21

3. Vytlačenie informačno-propagačných brožúr: 1.500 ks

4. Výroba reklamných predmetov: 2.000 ks

Spolufinancovaného:

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

V rámci projektu sú financované dva výstupy projektu:

1. Riadenie Projektu podporou v sume 22.700 eur;

2. Obnova/rekonštrukcia pamiatkových budov Kláštora v Hronskom Beňadiku v sume 575.759 eur.

Informácia o výške poskytnutého grantu (odkaz na zmluvu z CRZ):

Celkové oprávnené výdavky Projektu: 598.459 eur

Projektový grant: 508.690 eur

Miera Projektového grantu max. 85% z celkových oprávnených nákladov Projektu

Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov Prijímateľa grantu: 89.769 eur

15% z celkových oprávnených nákladov  Projektu

Neoprávnené výdavky Projektu: 41.618 eur (uhrádza Prijímateľ  grantu)

Rozpočtové kapitoly financované Projektom:

1. Náklady na nákup tovarov a služieb v sume 23.540 eur;

2. Náklady na publicitu a propagáciu Projektu v sume: 12.690 eur;

3. Náklady na stavebné práce – spoločne reštaurátorské a stavebné práce v sume: 562.229 eur.

Správca programu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

Prijímateľ:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

Partner projektu:

Obec Hronský Beňadik

Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 20.02.2015
Plánovaný termín ukončenia Projektu: 30.04.2016

.

.