Viliam Judák

mons_viliam_jud_k_20262

– nitriansky diecézny biskup

– narodený 9. novembra 1957 v Harvelke
– kňazskú vysviacku prijal 16. júna 1985
– konsekrovaný na biskupa 16. júla 2005

Životopis

Narodil sa 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. V r. 1980-1985 študoval teológiu na CMBF v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1985 v Nitre. V pastorácii ako kaplán pôsobil v Nitre a v Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tomto čase postgraduálne študoval na CMBF v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie. Dňa 1. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu.

Od r. 1990 prednáša cirkevné dejiny na RKCMBF UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. V r. 1991-2005 tiež pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre etiky a katechetiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa). Dňa 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V r. 1995-1998 bol prodekanom spomínanej fakulty.

V čase od 1. júla 1996 do 1. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v roku 1997 menoval za „kaplána Jeho Svätosti“ (Mons.). Vedúcim Katedry cirkevných dejín CMBF UK v Bratislave bol v r. 1997-2006. Dňa 13. decembra 1997 ho prezident Slovenskej republiky menoval za profesora v odbore „katolícka teológia“.

V r. 2001 bol Akademickým senátom zvolený za dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu zastával do r. 2004.

Dňa 9. júna 2005 bol menovaný za nitrianskeho biskupa pápežom Benediktom XVI. a konsekrovaný na biskupa bol v Nitre 16. júla 2005. Od októbra 2006 do septembra 2015 bol podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Stojí na čele Komisie pre klérus a Rady pre históriu KBS.

Ako historik zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín a duchovnej literatúry.