Diecézna knižnica

Riaditeľ:

ThDr. Viliam Zemančík, PhD.

Referentka pre kultúru: 

PaedDr. Marta Dukátová

Diecézna knižnica umiestnená Kňazskom seminári svätého Gorazda pod Nitrianskym hradom chráni jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. Jej počiatky siahajú až do 12. storočia, kedy pri katedrálnom chráme existovala zbierka rukopisných kódexov. Tá sa postupne rozširovala a pri súpise v roku 1828 mala už 6129 kníh. V súčasnosti obsahuje približne 66.000 zväzkov. Nachádza sa tu teologická literatúra, ale aj vzácne diela z histórie, filozofie, bibliografie, literatúry, pedagogiky, geografie, prírodných vied, práva, či jazykovedy. Sú tu aj rôzne encyklopédie, historické rukopisy a časopisy. Najvzácnejšou časťou fondu sú však prvotlače, takzvané inkunábuly, teda knihy vytlačené do roku 1500.
Diecézna knižnica sa nachádza na Samovej ulici v Nitre, v pravom krídle Veľkého seminára. Ten dal biskup Augustín Roskoványi v roku 1879 upraviť ako vernú kópiu hlavného traktu Szécsényiho maďarskej národnej knižnice v Budapešti. Vznikla tak veľká reprezentačná diecézna knižnica. Základ fondu tvorili knihy prenesené z katedrálnej knižnice, do ktorej sa včlenila knižná pozostalosť biskupov Jozefa Vuruma a Imricha Palugyaiho. Biskup Roskoványi venoval knižnici vlastnú zbierku v počte 19.365 zväzkov. Jej slávnostné otvorenie sa konalo 30. novembra v roku 1885.