Výberové konanie na učiteľa/učiteľku materskej školy v Nitre – informácia

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra príjme do pracovného pomeru od 01.04.2024 na voľné pracovné miesto:

kategória / podkategória zamestnanca:

  • učiteľ / učiteľka v materskej škole

kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,

iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • požadované doklady doručiť na e-mail gcm@gcm.sk do 31.03.2024.

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú, na zastupovanie počas PN

rozsah úväzku:  100 %

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať  zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Kontakt:    e-mail: rrusnak@sksnr.gcm.sk

Tel. kontakt: +421 915 205 803